Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeShalach 16-6

När (han) sände

2 Mosebok 16:11-36

Men de lydde inte Mose, utan somliga sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det luktade illa. Och Mose blev förargad på demŠ Ändå gick några ut på sjunde dagen för att samla in, men de fann ingenting. Då sade HERREN till Mose: "Hur länge skall ni vägra att hålla mina bud och befallningar?

2 Mos 16:20, 27-28 SFB

Varför lyder några inte?

Folket hade vuxit upp i slaveri. Den Evige ville befria dem, inte bara från det fysiska slaveriet, utan också från det andliga slaveriet, själens slaveri. I Egyptens slaveri hade folket blivit tvingade att lyda. Men trots att de lydde i det yttre var det inte säkert att de lydde av hjärtat. De bara lydde för att inte få slag och skador. Den typen av lydnad är villkorlig. Man lyder för att det skall gå bra och för att inget ont skall hända. Men man väljer själv när man skall lyda. Om man hade kunnat vara olydig utan att få slag och skador hade man varit det. Den typen av lydnad vill inte den Evige ha.

Den Evige förde ut dem från slaveriet under farao för att de skulle bli Hans tjänare. Det finns två nivåer av lydnad inför den Evige och den andra nivån är den som är välbehaglig för honom. På den första nivån lyder man av eget intresse, för att få egen vinning eller för att inte få straff. Den nivåns lydnad är inte av hjärtat, bara egoistisk. Den lydnaden för goda konsekvenser med sig, för i all lydnad finns det välsignelse, trots att man lyder med olust.

Men det finns en annan nivå av lydnad, hjärtats lydnad. På den nivån lyder man inte av egna intressen utan för att man har överlämnat sitt hjärta åt den Evige. Den som lyder på så sätt gör det lika väl offentligt som privat, när andra ser såväl som när man är ensam. Detta är den välbehagligaste lydnaden för den Evige för den återspeglar karaktären hos Messias som är den Osynliges avbild.

Några av Israels söner och döttrar tänkte att befrielsen från farao gav dem rätten att lyda när de hade lust. Frihet betyder inte att man får göra vad man själv vill, utan förutsätter att man av hjärtat lyder den Eviges normer som är givna för att skapa frihet. Det finns ingen frihet utan lydnad. Olydnad för negativa konsekvenser med sig, drar till sig den Eviges vrede och orsakar förbannelse och fördärv.

Lektionen med mannat gavs till folket för att lära dem att lyda. Några lydde av egna intressen, för att slippa se mannat ruttna och för att inte gå ut i onödan och samla ihop när det inte fanns något. Men andra lydde av hjärtat, helt enkelt för att den Evige hade befallt det, genom sin tjänare Moshé.

Vilken typ av lydnad vill vi ha i våra liv?

Må den Evige lyfta oss upp till hjärtats lydnad, utan uppror, utan förställning, utan egna intressen, enbart av kärlek.

Låt oss be: "Himmelske Fader. Lär mig vägen till hjärtats lydnad. Ta bort från mig all lydnad som görs av eget intresse och som sker av fruktan. Skapa i mig ett odelat hjärta, helt överlåtet åt dig. Fyll mig med din Ande så att jag kan komma upp till den nivå av lydnad som är välbehaglig för dig. Må du bli förhärligad och upphöjd genom ditt folks lydnad, amen."

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner