Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-1

Du skall befalla

2 Mosebok 27:20 ­ 28:12

Du skall sätta de båda stenarna på efodens axelstycken, stenar till påminnelse för Israels barn. Aron skall bära deras namn på sina axlar inför HERRENS ansikte till en påminnelse. 

2 Mos 28:12 SFB

Vad tjänar stenarna på axlarna till?

Den jordiske översteprästen är en skugga av den himmelske Översteprästen. Allt som Moshé skulle göra i det jordiska tabernaklet var en kopia av det han hade sett i himlen. Det lär oss att Moshè såg den himmelske Översteprästen.

Kom ihåg att tiden i himlen inte är som tiden här på jorden. Därför kunde Moshé se den himmelska tjänst enligt Malki-Tsedeks orden som Jeshua skulle bli insatt i redan innan han hade fötts, dött, upprests och förhärligats. Det han såg var Messias framtida tjänst i det himmelska templet.

Vi lever nu efter Messias första uppenbarelse, då han kom som den lidande tjänaren. Efter hans uppståndelse blev han upphöjd, förhärligad, beklädd och insatt i den himmelska tjänsten som Överstepräst.

När vi då studerar den jordiske översteprästens kläder kan vi veta vilken typ av kläder Jeshua just nu har på sig i himlen. På hans axlar finns två onyxstenar. På en av de två stenarna finns det sex av Israels söners namn och på den andra de andra sex namnen. Syftet med dessa stenar är att föra Israels tolv stammars namn inför den Evige till en påminnelse, så att den Evige kommer ihåg var och en av dess stammar och deras ättlingar.

Det lär oss att när Jeshua tjänar dag och natt i det himmelska templet som överstepräst, nämner han inför den Allsmäktige ättlingarna till Israels barn som nu lever i världen och möjligtvis även dem som dött och väntar på uppståndelsen. Jeshua har hållit på i nästan 2000 år att be för att de tolv stammarna skall återupprättas. Tror du att hans bön kommer att bli besvarad?

När Israels söner och döttrar hade ropat till himlen under 400 år kom ett jättemäktigt svar från himlen med befrielsen från det egyptiska slaveriet med alla dessa underbara tecken och mirakler. Hur kommer svaret att bli på den bön som Jeshua har ropat under fem gånger längre tid, med en fullständigt ren och rättfärdig själ och från sin himmelska position?

Hur kommer upprättelsen av de tolv stammarna att se ut? Profeten ger oss ett svar, enligt det som står skrivet i Jesaja 49:5-6: "Och nu säger HERREN, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom - ty jag är ärad i HERRENS ögon, och min Gud är min starkhet - han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns." (SFB)

Och i Sakarja 10:6 står det skrivet: "Jag skall ge styrka åt Juda hus och Josefs hus skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem, och de skall vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är HERREN, deras Gud, jag skall bönhöra dem." (SFB)

Den himmelske översteprästens bön kommer att bli besvarad på ett oerhört mäktigt sätt. De tolv stammarna kommer att bli ihågkomna inför den Evige. Och inte bara det, frälsningen kommer att nå ut till jordens yttersta gränser tillsammans med stammarnas upprättelse. Världen kommer att se så mäktiga saker så att ingen skulle kunna tro dem nu om man berättade om dem. Den himmelske Malki-Tsedeks bön kommer att bli besvarad! Namnen som står skrivna på hans axlar kommer att bli ihågkomna och upprättade, och då kommer världen att födas på nytt.

Välsignad vare den Evige för hans stora planer! Och välsignad vara den Evige för att han har upprest Jeshua som himmelsk överstepräst! Välsignad vare Jeshua för att ha varit trogen med att bära på bördan av Israels söners minne inför den Evige under nästan 2000 år! Jeshua, den smorde översteprästen är värdig att få heder, ära, makt och pris för sin himmelska prästtjänst!

Shavua tov ­ god vecka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner