Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-4

Du skall befalla

2 Mosebok 29:1-18

Du skall sätta turbanen på hans huvud och fästa det heliga diademet på turbanen… Du skall spänna fast bälten på Aron och hans söner och sätta på dem huvor. Och de skall ha rätten till prästämbetet för evigt. På detta sätt skall du viga Aron och hans söner till präster. 

2 Mos 29:6, 9 SFB

Varför täcker man huvudet i den Eviges närvaro?

I den jordiska prästtjänsten är det nödvändigt att täcka huvudet när man går inför den Eviges närvaro. Alla präster var tvungna att tjänstgöra inför den Evige med täckt huvud. Översteprästen hade en huvudbonad som kallades mitsnefet, מצנפת, som översatts som turban. De andra prästerna hade en huvudbonad som kallades migbáat, מגבעת, som översatts som huva.

Den jordiska översteprästens kläder är en kopia av den himmelska Översteprästens kläder. Det lär oss att Jeshua har en huvudbonad på sig i sin tjänst inför den Evige. Aharons söner, prästerna, motsvarar Jeshuas lärjungar. Följaktligen kan Jeshuas lärjungar ha en del av sina huvuden täckta när de tjänar den Evige, på samma sätt som deras himmelske Mästare.

Det förbud som Paulus inför i 1 Korintierbrevet 11:4 gäller en slöja liknande en kvinnoslöja som går ner över ansiktet eller håret. Den grekiska texten talar om att låta något hänga ner över huvudet. Det är inte samma sak som att ha något på huvudets övre del. En man som är lärjunge till Jeshua och som täcker sig med en slöja som en kvinna gör, vanhedrar sitt Huvud, som är Messias. I Korint fanns det mycket manlig prostitution och männen hade många kvinnliga seder. Paulus gav dessa instruktioner för att hindra dessa seder att komma in i Messias församling.

Tjänstgöringen i tabernaklet lär oss det inte är ett vanhedrande tecken att täcka sitt huvud, tvärt om. Den som täcker sig inför den Evige hedrar honom. En huvudbonad är ett tecken på underordnande och att man som representant har delegerad myndighet.

Det är en god sed att ha något på huvudet när man tjänar den Evige. Om du är jude är det en plikt för dig eftersom det är en del av ditt folks seder. Nu förtiden har alltid judar som fruktar himlen någon form av huvudbonad som ett tecken på sitt prästadöme inför den Evige. Denna sed har tagits från tempeltjänsten där alla var tvungna att täcka sina huvuden som ett tecken på respekt.

Om du inte är jude och önskar täcka ditt huvud under bön, kan du känna dig fri att göra det. Du kan till och med använda ett plagg som identifieras som judiskt. Men om du skall använda en huvudbonad varje dag offentligt som ett tecken på att du står i en prästtjänst som lärjunge till Jeshua, då bör du inte använda kippa för att du inte skall bli identifierad som jude och bli till en stötesten.

De gifta kvinnorna, judinnor och icke judinnor, bör alltid täcka sina huvuden när de ber. De ogifta kvinnorna behöver inte täcka sig när de ber men de kan göra det om de vill. De gifta judinnorna bör alltid täcka sina huvuden offentligt som ett tecken på att de underordnar sig sina män och den Evige. Ickejudiska kvinnor kan adoptera denna goda sed om de så önskar. Må allt göras i kärlek och respekt.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner