Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Tetsavé 20-5

Du skall befalla

2 Mosebok 29:19-37

Och du skall slakta baggen och ta litet av blodet och stryka på Arons högra örsnibb, på hans söners högra örsnibb, på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot. Men det övriga blodet skall du stänka runt omkring på altaret. 

2 Mos 29:20 SFB

Varför blod på örat?

Det första som människan måste göra för att kunna uppfylla syftet med sitt liv är att lyssna. Israels trosbekännelse är: ”Hör Israel, den Evige är vår Gud, den Evige är en.” Ordet hör – på hebreiska shemá, שמע – betyder också lyd, var hörsam. Detta är grundläggande och bland det första människan måste lära sig i livet, att kunna lyssna och lyda.

När nu prästerna blev installerade i sin tjänst fick de blodfläckar från ett djur som offrats. Blodet sonar för synden.

Vad var det första som blodet var tvunget att röra på kropparna hos dem som skulle bli den Eviges tjänstemän? Örat. Örat är det man lyssnar med. Handen representerar handling. Foten representerar livsstilen, uppförandet, hur man går fram. Det viktigaste av dessa tre är örat, för det var det första som blev försonat hos prästerna.

Det lär oss flera saker. Att höra och lyda är det första som blivit negativt påverkat i människans liv och därför är det det första som måste renas. Synd är att inte vara hörsam den Eviges bud. Med andra ord, syndens väsen är att inte lyssna. Adam och Eva lyssnade inte i lydnad på budet om att inte äta den förbjudna frukten. Syndens väsen är att inte lyssna. Därför var örat det första som måste renas.

Det lär oss också att man måste ha hörseln renad och finjusterad för att kunna vara nära den Evige. Man måste vara väldigt noggrann med hur och vad man hör, som vår Mästare sa: ”Ge akt på vad ni hör!... Ge därför akt på vad ni hör.” (Mar 4:24b; Luk 8:18b SFB)

Hur aktar man på det man hör? Hur skyddar man sitt hörande? Vi skall lyfta fram två saker. Först måste man skydda sig väldigt mycket från de ord som talas i världen. Den som lyssnar på falska ord, onda tungor, falska rykten, dåligt prat, smutsiga skämt, musik gjord av syndare o.s.v., kan inte vara en trogen tjänare åt den Evige. Vi måste renas från allt detta för att kunna bli präster inför den Evige.

Det andra är att man måste vara väldigt försiktig när man studerar Skrifterna och lyssnar på det som Anden säger. Det är mycket lätt att tolka Skrifterna på ett eget sätt och på så sätt komma bort från det som de verkligen betyder. Det är väldigt lätt att blanda ihop den Eviges Andes röst med egna känslor och idéer. Egen tolkning leder till många felsteg, som det står skrivet i 2 Petrus 1:20-21: ”Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.” (1917)

Trots att det mänskliga sinnets logik är ett väldigt användbart redskap och kan leda till en viss nivå av förståelse av det skrivna, är det inte tillräckligt för att på ett rätt sätt helt kunna förstå det som Skrifterna lär. Skrifterna är andliga och bara en andefylld människa kan förstå dem ordentligt. Det mänskliga sinnet kan aldrig komma fram till full förståelse av den skrivna uppenbarelsen för den måste förstås genom uppenbarelse från den Eviges Ande till den mänskliga anden. Den mänskliga anden är obegränsad och har förmåga att förstå allt, men det mänskliga sinnet är begränsat och kan aldrig förstå allt (jfr. 1 Kor 2:6-16).

Må den Evige låta den lidande Messias blod rena våra öron så att vi kan bli befriade från allt dåligt inflytande i världen och så att vi kan vara fininställda på Andens röst som talar till oss genom Skrifterna.

Många välsignelser,         

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner