Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tissá 21-6

När du lyfter upp

2 Mosebok 34:10-26

Du skall inte tillbe någon främmande gud, ty Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud.

2 Mos 34:14 Bibel2000

Vem vet vad svartsjuka är?

Den Evige upprepar två gånger att han är svartsjuk, först säger han att hans namn är HaShem-SvartsjukHaShem kaná shemó יי קנא שמו– och sedan att han är en svartsjuk Gud. När Skrifterna upprepar något två eller tre gånger är det för att de vill betona något eller för att läsaren inte skall glömma det. När Torán säger att han heter HaShem-Svartsjuk innebär det att svartsjuka är en del av hans karaktär, hans sätt att vara.

När han skapade människan till sin avbild och likhet gav han henne också denna sida av sin karaktär. Därför kan människan också uppleva svartsjuka. Jag tror att den starkaste svartsjukan finns mellan man och kvinna. När det finns ett förhållande mellan en man och en kvinna och en tredje part kommer in, då väcks starka svartsjukekänslor i den part som upplever sig förkastad. Om en man eller en kvinna begår äktenskapsbrott upplever maken svartsjuka, som det står skrivet i Ordspråksboken 6:32-35: ”Likaså är den utan förstånd, som förför en annans hustru. Den som gör så fördärvar sitt eget liv. Plåga och skam är vad han vinner, hans vanära utplånas aldrig. Ty svartsjuk är mannens vrede, han skonar ej på hämndens dag. Betalning tar han inte emot, han bryr sig inte om dina stora gåvor.” (SFB) Och i Ordspråksboken 27:4 står det skrivet: ”Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka?” (SFB)

Ett annat exempel på stark svartsjuka är när en mamma känner att någon vill ta hennes barn ifrån henne.

Dessa känslor som alla upplever mer eller mindre ger oss en vink om hur den Eviges svartsjuka är. Om vi jämför den Eviges förhållande med Israel med förhållandet som finns i ett par kan vi förstå hur den Evige reagerade när Israel bedrev hor med en falsk gud. All hans svartsjuka tändes.

Vi kan också förstå det från jämförelsen med mamman som försvarar sin rätt att ta hand om sina barn när någon utifrån kommer och försöker ta dem ifrån henne. På liknande sak reagerar den Evige när hans barns hjärtan vände sig mot en annan gud.

All avgudadyrkan skapar svartsjuka i den Evige, speciellt när förbundsfolket bedriver hor på det sättet.

Käre lärjunge, du är sammanknuten med den Evige och hans Messias genom Israels förbund.

Akta dig väldigt mycket, jag upprepar, akta dig väldigt väldigt mycket, för det som är avgudadyrkan och det som härstammar från avgudadyrkan  på hebreiska avodá zará, עבודה זרה. Akta dig för inflytandet från de österländska religionerna. Akta dig för inflytandet från den katolska idoldyrkan. Akta dig för den avgudadyrkan som finns i den evangeliska världen. Akta dig för avgudadyrkan från hednareligionerna som finns i den västerländska kulturen. Akta dig för idoldyrkan som finns i underhållningsvärlden, i musik, filmer och, sport m.m. Fly från avgudadyrkan för den Eviges namn är Den Svartsjuke och han är en svartsjuk Gud!

I 2 Korintierbrevet 11:2-3 står det skrivet: ”Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud, jag har ju trolovat er med en enda man, Messias, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så skall också era sinnen förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Messias.” (Bibel2000 reviderad)

Vakta ditt sinne så att du inte förs vilse av den strömning av anti-messias ande som finns bland vissa judar.

Välsignad vare den Evige som uppenbarar sin svartsjuka för oss så att vi inte går vid sidan av den raka vägen och går förlorade!

I Messias Jeshua,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner