Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJakhel 22-4

Och han fick dem att samlas

2 Mosebok 36:8-19

Och man gjorde femtio hakar av guld och fogade samman våderna med varandra med hjälp av hakarna, så att tabernaklet bildade en helhet… Man gjorde också femtio hakar av koppar för att foga samman tältet till en helhet. 

2 Mos 36:13, 18 SFB

Finns det någon enhet i den Eviges hus?

Betsalel och hans män sammanfogade våderna med varandra så att de blev ett enda stycke. Den hebreiska texten använder ordet echad, אחד  för att tala om den enheten. Ordet echad betyder ett. I den version som vi använder har det översatts som ”helhet”.

Om varje våd representerar en medlem i den Eviges församling, motsvarar Betsalels arbete Jeshuas ansträngning för att förena de som tillhör honom och så bilda ett avskilt och enat hus åt den Evige. En av de saker han gör är att be för sina lärjungar så att de blir förenade till en fullständig enhet, som det står skrivet i Johannes 17:11, 20-23: ”Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett… Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.” (SFB)

Som Jeshua är ett med den himmelske Fadern i känsla och vision, så vill han också att hans lärjungar skall vara ett mellan sig. Denna enhet får man när den härlighet som den Evige gav till Jeshua förmedlas till oss personligen. Ju mer vi blir fyllda av Anden och Messias karaktär, desto mer enhet kommer vi att uppleva. Den som söker sitt eget kan inte uppleva enhet med sina syskon.

I Efesierbrevet 4:1-6 står det skrivet: ”Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.” (SFB)

Må den Evige ge oss nåd att kunna ta emot hans härlighet och bevara Andens enhet och bli echad,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner