Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-6

Åttonde

3 Mosebok 11:1-32

svinet, ty det har visserligen klövar som är helt kluvna, men det idisslar inte. Det skall vara orent för er.

3 Mos 11:7 SFB

Kan en ättling till Noach äta allt?

Världen är uppdelad i två grupper av människor, Israels söner och Noachs söner, som också kallas hedningar. Israels söner har en kost som är mer strikt än Noachs söner. Trots att Noach väl kände till vilka djur som var rena och orena för den Evige (1 Mos 7:2,8) finns det ingen skillnad mellan tillåtna och förbjudna djur i den lag som han och hans söner fick (1 Mos 9:3). Uppenbarligen är det tillåtet för den som är Noachs son (ättling) att äta alla djur utan att det anses som synd.

Däremot fick Israels folk kallelsen att vara en prästnation för den Evige och därför är de pliktiga att hålla sig ifrån saker och djur som skapar rituell orenhet.

Offren är den Eviges mat och han kan bara ”äta” de djur som är rena. Därför tillåter han inte sina utvalda söner och döttrar som får bo i närheten av hans boplats att äta det som han inte kan ta emot som offer. Hans söner och döttrar måste ta efter sin Faders livsstil (jfr. 5 Mos 14:1-3).

En Israels son eller dotter som äter ett orent djur blir dessutom rituellt oren – på hebreiska tamè, טמא  – och om han äter avskyvärda djur blir han också avskyvärd för den Evige, som det står skrivet i 3 Mos 11:43-44: ”Gör er inte själva avskyvärda genom något av dessa kryp. Ådrag er inte orenhet genom sådana, så att ni blir orena genom dem. Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden.” (SFB)

Den Eviges närvaro bland Israels söner och döttrar kräver en striktare kost för att tabernaklet inte skall bli orenat genom dem när de går in i det (7:21).

Noachs söner har inte samma närhet till den Evige så länge de inte väljer att konvertera och komma in i omskärelseförbundet. Israels söner är nära och Noachs söner är långt borta (Ef 2:17).

Kan då Nochas söner äta djur som inte är rena. Så vitt jag förstår Skrifterna måste svaret bli ja, det är tillåtet för dem. Normerna i detta kapitel gäller bara Israels söner och döttrar, som det står skrivet ”för er”.

Men från och med Messias första ankomst finns det dock en grupp bland Noachs söner som har kommit nära den Evige utan att för den skull gå in i kroppens omskärelseförbund. Dessa söner och döttrar till Noach som upplevt pånyttfödelsen genom Anden och Messias uppståndelseliv, som tidigare var långt borta, har nu kommit nära genom Messias blod, som det står skrivet i Efesierbrevet 2:13: ”Men nu har ni, som är i Messias Jeshua och som en gång var långt borta, kommit nära genom Messias blod.” (SFB reviderad)

Det betyder att dessa Guds söner och döttrar som inte tillhör omskärelsen har en närhet till den Evige som resten av Noachs ättlingar inte har. I sin ande kan de gå in i det himmelska tabernaklet. Men de kan inte räknas som fysiska söner till Israel eftersom de inte befinner sig inom det fysiska omskärelseförbundet. I anden har de samma status som de pånyttfödda judarna, men i sin fysiska funktion har de inte det. Så länge de inte omskär sig i kroppen och konverterar till att bli judar är de inte pliktiga att uppfylla alla 613 buden (jfr. Gal 5:3). Men eftersom de är närmare än resten av Noachs söner har de större plikt i förhållande till Torán utan att fördenskull ha samma skyldighet som omskärelsens söner. Noachs söner är skyldiga att uppfylla 7 generella bud (med alla dess förgreningar) och omskärelseförbundets söner är pliktiga att uppfylla 613 specifika bud. Hur många bud skall då Noachs söner som blivit adopterade som Avrahams söner genom Messias Jeshua uppfylla? Är de skyldiga att uppfylla de bud som finns i denna veckas text som talar om en avskild kost?

Det är helt klart att de Noachs söner som nu blivit adopterade som Avrahams söner utan att gå in i det kroppsliga omskärelseförbundet har större skyldighet än resten av Noachs söner, men mindre skyldighet än omskärelsens söner. Jeshuas sändebuds Skrifter ger dock inget klart svar på denna fråga utan lämnar dörren öppen för dem som vill uppfylla fler bud (Apg 15:21).  

Detta är ett väldigt svårt ämne eftersom skiljelinjen mellan judar och ickejudar inte klart är uppdragen i Messias. Helt klart kan juden i Messias inte gå ner från de normer som den Evige gett honom för att anpassa sig till ickejuden. Tvärt om, ickejuden måste lära sig att respektera och till en viss del också uppfylla judarnas regler, om han vill leva i harmoni med dem.

Personligen tror jag att en Noachs son eller dotter som blivit pånyttfödd genom Messias uppståndelsekraft inte är tvungen men gör väl i att avskilja sig och leva ett överlåtet liv på ett praktiskt sätt genom att även följa reglerna om rena och orena djur.

Den ickejude som tillhör en gemenskap där det finns judar bör anpassa sig till judarnas livsstil när det gäller mat för att kunna äta tillsammans med dem. Juden kan inte äta något orent eller avskyvärt för det är förbjudet för honom. Och om en ickejude vill dela bordsgemenskapen med en jude måste han respektera dessa regler för att inte få honom att synda.

Må den Evige hjälpa oss att hitta rätt balans i alla dessa frågor.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner