Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemini 26-7

Åttonde

3 Mosebok 11:33-47

Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden. Ty jag är HERREN, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig.

3 Mos 11:44-45 SFB

Vad innebär avskildhet (helighet)?

Avskildhet (helighet) innebär att vara annorlunda. Den Evige är avskild på så sätt att han är annorlunda, avskild från allt skapat. Men att han är utanför skapelsen betyder inte att han inte kan styra eller uppenbara sig i och genom skapelsen. Hans avskildhet är det mest utmärkande draget när det gäller hans förhållande till det han har skapat. Han är inte skapad, han är avskild, skild från det skapade, han är annorlunda, unik.

Och på samma sätt som den Evige är avskild i förhållande till det skapade önskar han att hans son, Israels folk, också skall vara avskild i förhållande till det skapade. Därför lär vi oss i detta kapitel att Israels söner måste avhålla sig från att äta och röra vid döda kroppar av vissa djur som skapar rituell orenhet. De blir då avskilda på två sätt, å ena sidan håller de sig ifrån de djur som orsakar rituell orenhet och å andra sidan tar de avstånd från andra folks seder. På så sätt blir deras livsstil avskild, annorlunda, åtskild, unik.

Det finns många fler områden i det mänskliga livet som den Evige har fastställt som medel för att människan skall kunna avskilja sig. Alla hans lagar gavs för att avskilja folket. Buden avskiljer, de avskiljer oss från syndiga handlingar och de för oss närmare den Evige.

Avskiljande genom att lyda buden skapar inte bara närhet till den Evige utan också en återglans av den Evige i ett unikt folk i denna värld. Med andra ord, ju trognare vi är att uppfylla buden desto närmare den Evige kommer vi att vara och desto mer kan vi återspegla hans avskildhet i denna värld. När vi därför ber "må ditt namn bli avskilt" ("helgat varde ditt namn") uttrycker vi vår önskan att uppfylla syftet med buden, att den Evige skall bli avskild i denna värld genom oss. När vi är avskilda i hela vårt sätt att leva, då blir den Eviges namn avskilt i denna värld.

"Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv."

1 Pet 1:14-15 SFB

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner