Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Lech lecha 3-4

Gå för dig

1 Mosebok 14:1-20

Och Melki-Sedek, konung i Salem, förde ut bröd och vin; och han var Guds, den Högstes, helgare. Och han välsignade honom och sade: "Välsignad vare Abram av Gud den Högste, ägare av himlar och jord! Och högtlovad vare Gud, den Högste, som gav dina fiender i din hand!"

(1 Mos 14:18-20 Åkeson)

Vem är alltings rätte ägare?

Malki-Tsedek var kung åt El Elijon – den Mäktige (och) Högste. När han välsignade Avraham sa han att El Elijon är himlarna och jordens ägare. Det hebreiska ord som översatts som ägare är kaná –קנה   vars rot har att göra med upprätta, skapa; skaffa, köpa. Här handlar det om att inte bara identifiera den Evige som Skaparen – på hebreiska Boré,בורא   – utan som Ägare av himlar och jord. Han är Ägaren till allt som finns till, som det står skrivet i Psalm 50:10-11: ”ty alla skogens djur är mina, boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen, allt som rör sig på marken är mitt.” och Hesekiel 18:4a: ”Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina.”

Denna sanning om att den Evige är alltings Ägare, gjorde att Avraham, vår fader, gav tionde till Malki-Tsedek som var en representant för världens Ägare. Eftersom allt är Hans måste man erkänna honom på ett praktiskt sätt med sin personliga ekonomi. Ingen av alla de rikedomar som Avraham hade, tillhörde honom själv. När han gav tionde, visade han att han bara var en förvaltare av de tillgångar som tillhörde den Högste, Ägaren av himlar och jord.

I Skrifterna representerar nummer 10 totalitet. Den som ger tionde till den Evige säger på ett praktiskt sätt att allt han har fått att förvalta tillhör Honom och att han en dag måste göra räkenskap för hur han använde de resterande 90%.

I det hebreiska språket finns inte ordet ”mitt” eller ”min”. För att då kunna säga att något tillhör mig säger man jesh li –יש לי   “det finns för mig” – eller shellí –שלי  – ”som (är) för mig”. Med andra ord, allt som finns i vår ägo är inte vårt. Det är bara saker som den Evige har lämnat till oss för att förvalta. Tiondegivandet är det enda sättet att visa denna sanning på ett praktiskt sätt.

Ge tionde på allt som du får och erkänn på så sätt att den Högste är dina tillgångars Ägare. På så sätt kommer himlens fönster alltid att vara öppna över din ekonomi.

Må den Evige välsigna dig och ge dig verklig framgång,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner