Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Lech Lechà 3-7

Gå för dig

1 Mosebok 17:7-27

 Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud… Men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren, han skall utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund.

 1 Mos 17:7,14 SFB

Gäller omskärelseförbundet fortfarande?

Ett senare förbund kan inte upphäva ett tidigare förbund. Den Evige kan inte ändra på sina förbund eller ändra åsikt eller upphäva något av sina ord. Men han kan uppfylla sin del av förbunden på många olika sätt och uppfylla sitt ord på flera olika vis.

Omskärelseförbundet i köttet blev inrättat mellan den Evige och Avraham och hans fysiska ättlingar i alla generationer. Det är ett evigt förbund. Det betyder att alla män som är fysiska ättlingar till Avraham är skyldiga att omskära sin förhud för att kunna vara kvar i det förbundet. En Avrahams ättling som inte har omskurit sig vid åtta dagars ålder eller senare förlorar sin rätt att tillhöra Israels folk, det judiska folket.

Enligt judisk lag måste man vara född av en judisk moder för att kunna erkännas som jude. Det betyder att om någon inte har en judisk mor är han inte skyldig att omskära sig i köttet.

Köttets omskärelse är ett tecken som talar om en annan omskärelse, den i hjärtat. Hjärtats omskärelse fanns redan på Moshés (Mose) tid, som det står skrivet i 5 Mosebok 10:16: "Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade." (SFB) Den Evige vill att hans folk inte bara skall omskära sig i köttet, utan också i hjärtat. Men det är mycket viktigt att förstå att de osynliga verkligheterna inte upphäver de synliga verkligheterna och tvärt om. De himmelska tingen upphäver inte de jordiska och tvärt om. Dessa verkligheter finns i båda världarna samtidigt och en företeelse talar om den andra och en företeelse har anknytning till den andra.

Med andra ord, om en jude upplever hjärtats omskärelse upphäver inte det hans köttsliga omskärelse eller tar bort hans ansvar att omskära sina pojkar vid åtta dagars ålder. Å andra sidan, en jude som är omskuren i köttet är inte komplett förrän han blivit omskuren i hjärtat. För köttets omskärelse befriar ingen från ansvaret att omskära sitt hjärta.

Nu är det så att det i Messias finns en omskärelse i hjärtat som är mer effektiv än den som Moshé rabbenu - vår läromästare - talar om. Den som Moshé nämner är något vi kan göra själva. Hur då? Genom att ta bort från vårt hjärta allt som gör det okänsligt för det andliga. Ett omskuret hjärta är ett som inte bara lyder den Eviges bud utan det gör det av hjärtat, med glädje och kärlek. Ett omskuret hjärta är ett hjärta som lyssnar till Andens röst.

I Messias omskärelse sker något mycket djupare i människans hjärta. En del av jetser harà ­ den onda böjelsen, som Paulus kallar "köttet" ­ blir borttaget, som det står skrivet i Kolosserbrevet 2:11: "I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Messias omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur" (SFB reviderad).

Men inte hela köttet avlägsnas i Messias omskärelse, för den som har upplevt den nya födelsen i Messias fortsätter att ha jetser harà (kött), men den drivande kraften hos den syndiga naturen har blivit knäckt. Den som är i Messias är inte längre slav under synden. Han kan dominera sina drifter och begär på ett betydligt mäktigare sätt än den som inte är i Messias.

Denna verklighet är ett resultat av det förnyade förbundet i Messias, som vi ser i Hesekiel 36:26-27: "Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem." (SFB) och Jeremia 31:33: "Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk." (SFB)

Om någon säger att köttets omskärelse inte är nödvändig för den som fötts av en judisk mor och som upplevt Messias omskärelse, då förnekar han det som blev upprättat i omskärelseförbundet mellan den Evige och Avraham och hans ättlingar för alltid. Vi kan inte blanda ihop de olika typerna av omskärelse och säga att om vi har den ena behöver vi inte den andra. I så fall gör vi ett allvarligt avsteg från sanningen och det innebär att vi förklarar den Evige för otrogen och hans Namn skulle bli nedsvärtat.

Den som inte har fötts av en judisk mor är inte skyldig att omskära sig i sin förhuds kött. En hedning som har upplevt Messias omskärelse är inte skyldig att omskära sig i köttet.

När det messianska riket kommer, kommer jetser harà, köttet, att totalt förintas. Men innan dess måste vi fortsätta att leva i kampen i vårt inre.

Käre lärjunge, lär dig läxan om förhållandet mellan det materiella och det andliga. En verklighet upphäver inte en annan och det ena kompletterar det andra. Båda kan leva tillsammans fullständigt harmoniskt och det bör de göra. På så sätt skapas enhet mellan den undre världen och den övre världen, vilket är syftet med skapelsen.

Må den Evige ge dig nåd att alltid kunna leva i det förnyade förbundets krafter i Messias och ha seger över synden.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner