Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeHar 32-5

På berget

3 Mosebok 25:29-38

Men om det inte har köpts tillbaka när ett helt år har gått, skall huset, om det ligger i en stad som är omgiven av murar, förbli köparens och hans efterkommandes egendom för alltid. Det skall då inte frånträdas på jubelåret. 

3 Mos 25:30 SFB

Vad säger Torán om privat egendom

Torán har många normer som försvarar rätten till privat egendom. Ett av de sju bud som gavs till Noach och hans ättlingar är förbudet att stjäla. Att stjäla är att ta något som tillhör nästan. Om det inte hade funnits någon rätt till privat ägande skulle det budet inte funnits. Om allt hade tillhört alla skulle man inte kunna lagstifta mot stöld.

Den som tar något som tillhör nästan går emot principen om delegerad administration som den Evige har instiftat. När man gör övertramp på andras ansvarsområden brister man i respekt för den Evige. Den som tar något från någon utan tillstånd förolämpar Skaparen som delegerade till honom fullmakten att ha den saken.

Trots att ordet ”äga” inte finns på hebreiska – vilket talar om att allt tillhör den Evige och att människan bara är en förvaltare av Skaparens ägodelar – finns det ett ord för egendom, som i första hand anknyter till marken, men även till andra saker. Det är ordet achuzá – אחזה, egendom, jordegendom, gods – och det förekommer flera gånger i detta sammanhang. Det kommer från roten achazאחז  – som betyder ta, gripa, hålla fast.

Denna text visar att jordegendom som blivit tilldelad någon tillhör inte bara honom utan går vidare till hans avkomlingar för alltid.

Må den Evige hjälpa oss att alltid respektera andras privata egendom.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner