Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeChukotai 33-3

I mina stadgar

3 Mosebok 26:10-46

Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud. 

3 Mos 26:13 SFB

Vem kan gå upprätt?

Den Evige förde ut Israels söner och döttrar ut ur Egyptens slaveri för att ge dem en ny status. I stället för att gå med nedböjt huvud under slavoket befriade han dem så att de kunde gå med upprätt huvud. De gick från självförakt till självuppskattning.

Slaveriet är inte det allvarligaste för en slav utan slavtänkandet, det han tänker om sig själv. Den som har låg självkänsla kommer alltid att vara slav under andra oavsett hur fri han än är. Den Eviges behandling av Israels folk hjälpte dem att bli befriade från sin slavmentalitet så att de kunde tänka om sig själva på ett annorlunda sätt.

Det vi tänker om oss själva bestämmer våra handlingar och vårt sätt att relatera till nästan. Den som kan gå upprätt gör det för att han har en säker identitet. Brist på identitet eller en felaktig identitet är en av de viktigaste orsakerna till osunda och olagliga beteenden. Det man tänker om sig själv, sådan är man, som Ordspråksboken 23:7a säger: ”Såsom han tänker i sin själ, sådan är han.” (Egen översättning)

Det som styrkte identiteten och självuppskattningen hos folket var i första hand den oerhörda uppenbarelsen av deras Guds makt. När de såg hans mäktiga hand göra stora under i Egypten, övergången över Sävhavet och i öknen blev de väldigt uppmuntrade. De kunde då säga: Se vilken Gud vi har! Det finns ingen som vår Gud!

Utgivandet av Torán och inträdet i sinaiförbundet styrkte också folkets identitet som den Allsmäktiges folk, förbundsfolket, utvalt att vara huvud över de andra folken. Förbundsfolket är en prästnation som har första tillträdet till den gudomliga uppenbarelsen och ansvaret att förmedla den till alla andra folk. Vilken uppgift och vilket ansvar! Detta skapade en viktig identitet i folket. Självkänslan blev i högsta grad styrkt i öknen så att de kunde gå upprätta.

Om nu förbundsfolket stänger sig i exklusivitet och bygger upp en mur av förakt och förkastelse gentemot de andra folken, då kan det inte uppfylla sin roll som medlare mellan den Evige och folken. Tvärt om, det kommer att orsaka hat, avund och förkastelse från ickejudarna. Men om det utvalda folket förstår sin uppgift som kanal till välsignelse så att alla jordens släkter kan bli välsignade, då kan folken bli det som den Evige har skapat dem till att vara.

Eftersom Ishmael och Esav inte förstod, eller inte ville acceptera, orsaken till att deras bröder Jitschak och Jaakov blev utvalda, fylldes de av alla möjliga uppfattningar om både sig själva och sina utvalda bröder som producerade mycket negativa konsekvenser och som är de viktigaste orsakerna till de konflikter som vi har i världen idag. Avundsjukan från Ishmael är grogrund för islams makt och Esavs avundsjuka är grogrund för kristendomen. Båda religioner har skapats utifrån förkastelse gentemot det utvalda folket och båda säger att de är det utvalda folket i stället för judarna. Brist på förståelse av det utvalda folkets roll och brist på identitet och självuppskattning inom vars och ens speciella kallelse är största orsaken till det hat som de har mot judendomen.

Det finns två sånger som den kristne och muslimen har i sina hjärtan: ”Vi har det, dom har det inte.” ”Vi är det utvalda folket, dom andra är det inte². Det finns också en sång i hjärtat hos vissa grupper av kristna och messianska icke-judar: ²Dom är folket, vi också.” Detta är ett försök att förfalska det som den Evige har gjort med det judiska folket.

Vad finns det då för lösning för dessa grupper? Att de får tag på kärleken hos Israels Gud ­ som också är hela världens Gud ­ och förstår att de också har blivit utvalda att få välsignelser från himlen, men inte separat och i uppror mot sin judiske broder, utan underställda honom i en djup relation till honom, utan att ta från juden det som inte är för dem.

Identitetsbristen bland dem som lämnat kristendomen och accepterat den judiska tron utan att bli judar är idag ett stort problem. De känner att de är för judiska för att bli accepterade av de kristna och för kristna för att bli accepterade av judarna. Många gånger upplever de en djup ensamhet och de lider av en inre nöd för att de inte vet vilka de är och hur de skall identifiera sig.

I denna situation är det lätt att känna sig mindervärdig och förkastad när man får undervisning om att juden har fler bud än ickejuden som är i Messias, att juden kan göra saker som ickejuden inte får göra och att ickejuden kan göra saker som juden inte får göra.

Detta är ett viktigt böneämne som vi alla bör lägga fram inför den Evige. Den Evige inte bara kan utan önskar också befria denna grupp från förkastelsekänslor och identitetsbrist så att också de kan gå upprätta utan att vara ett hot mot juden eller ta en identitet av ersättning eller förkastelse.

Jag är övertygad om att en av nycklarna till att detta skall kunna ske är att de får en uppenbarelse om vad de är i himlen i Messias. Att vara präst i himlen, att vara medborgare i det himmelska Jerushalajim och medlemmar i Guds familj är mer än att tillhöra ett utvalt folk på jorden. Den som lyckas se den identitet han har i himlen tack vare Messias Jeshua kommer att bli fullständigt befriad från all känsla av förkastelse. Den som förstår att sonskap hos Gud är mer än något annat i denna världen, kan gå med upprätt huvud, utan avundsjuka och utan förkastelse, med fullständig respekt för judens roll och ickejudens roll i denna värld. Båda är en del av den Eviges plan för världens återlösning.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner