Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeChukotai 33-6

I mina stadgar

3 Mosebok 27:22-28

Om det är fråga om något tillspillogivet, som någon har givit till spillo åt HERREN av allt han äger, det må vara en människa eller ett boskapsdjur eller den åker som han har fått i arv, får detta varken säljas eller lösas. Allt tillspillogivet är högheligt och tillhör HERREN. 

3 Mos 27:28 SFB

Vad betyder ordet cherem?

Denna vers behandlar en speciell typ av överlåtande som kallas för cherem – חרם – som inte är samma typ av överlåtande (helgande) som behandlats i tidigare avsnitt. Termen cherem har många olika betydelser och man måste förstå det utifrån sammanhanget. I 3 Mosebok 27:21 och 28 och 4 Mosebok 18:14 betyder det en sak som överlåtits åt den Evige; i 5 Mosebok 7:26 betyder det vedervärdighet; i 5 Mosebok 13:17 betyder det en förbjuden sak; i Josua 6:17 och Malaki 4:6 (3:24 heb) betyder det skövling; i Esra 10:8 betyder det bannlysning och konfiskering och i Hesekiel 44:29 betyder det offer.

Cherem är mycket kraftigare än vanligt överlåtande (helgande). När någon överlåter något åt den Evige som cherem kan det inte återlösas, det vill säga det kan inte köpas tillbaka. Ordet kommer från roten charamחרם  – som betyder att isolera genom bannlysning.

Käre messiaslärjunge, gå igenom dina saker och se om det finns något som inte är värdigt en avskild som du. Skivor, sånger, kort, tidningar, avbilder, minnesobjekt, fetischer, smycken m.m. Kolla om det finns något som inte ger ära åt den Evige och lämna det till tillspillogivning. Kasta det i skräpet och ge det inte till någon annan. Om det är dåligt för dig är det också det för andra. Släng ut från ditt hem alla saker som har att göra med avgudadyrkan och hedendom så att du inte nås av förbannelse, som det står skrivet i 5 Mosebok 7:26: ”Du skall inte låta något avskyvärt komma in i ditt hus, så att inte också du drabbas av tillspillogivning. Du skall räkna sådant som ytterst skändligt och avskyvärt. Det är tillspillogivet.” (SFB)

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner