Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Devarim 44-3

Ord/saker

5 Mosebok 1:22-38

De tog med sig av landets frukt och förde det ner till oss och lämnade sin rapport till oss och sade: "Det är ett gott land som HERREN, vår Gud, ger oss." Men ni ville inte dra dit upp utan trotsade HERRENS, er Guds, befallning. 

5 Mos 1;25-26 SFB

Vilken sida av rapporten lyssnar du på?

När Moshè återger det som hände när spejarna kom tillbaka från sin mission och hade med sig av landets frukt och rapporterade om hur landet som den Evige gav dem var ett gott land, då nämner han inte den negativa sidan av de tio spejarnas rapport. Eftersom den Eviges ord hade gått in i hans hjärta visste han att hindren inte skulle bli ett problem för att kunna inta landet och att Israels söner trots krigen skulle ärva det som den Evige hade lovat.

Den som tar emot den Eviges löften med tro i sitt hjärta lägger tyngdpunkten på möjligheterna och har ett positivt sinne som söker lösningar när det finns problem. Moshè såg bara det positiva när spejarna kom tillbaka. Men det stora flertalet såg bara det negativa och lyssnade bara på den negativa sidan av rapporten som beskrev ett omöjligt scenario.

Vilken skillnad var det mellan den ene och de andra? Vilken är själva kärnpunkten som skiljer mellan den ena och den andra reaktionen? Svaret är: förtröstan på den Evige.

Tro är förtröstan. Tro är att vara helt övertygad om att det som den Evige har lovat är han fullständigt mäktig att uppfylla. Förtröstan lägger bara vikt vid den positiva delen av rapporter och ser dem som en bekräftelse på det som den Evige har sagt. HaShem har sagt att han har gett oss ett gott land, och se här, smakprovet av frukten som spejarna tog med sig bevisar ju det.

Den som tar vara på det som den Evige lovar och den som litar på hans kärlek och förlåtelse kan se den positiva sidan av rapporter och vara beredd på att gå igenom de problem som beskrivs i den negativa sidan av rapporter och veta att den Evige är mäktig och trofast.

Moshé såg bara den positiva delen av rapporten och därför kunde han inte förstå hur folket inte ville gå upp till landet. Det var ett gott land, den Evige hade gett oss det. Hur kan det då vara möjligt att de inte ville gå dit upp? För Moshè rabbenu var saken helt självklar, men det var den inte för det stora flertalet.

När du står inför en utmaning som den Evige har gett dig, akta dig mycket för jetser harà som bara ser det negativa. Jetser hatov (den goda driften) fixerar sig vid det positiva och gläder sig över det och handlar utifrån det eftersom den litar på den Eviges löften.

Må den Evige, som är god, hjälpa oss att lägga hans ord i våra hjärtan så att vi fullständigt kan tro och lita på dem och inte bli nedstämda av den negativa sidan av rapporter utan fixera oss på den positiva sidan och ta i besittning det vi har fått från Honom.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner