Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ki Tetsé 49-5

När du går ut

5 Mosebok 23:24(25) – 24:4

Om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus, och hon lämnar hans hus och går och blir en annans hustru, och även denne andre man fattar hat till henne och skriver skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus, eller om denne andre man, som har tagit henne till sin hustru, dör, då får inte hennes förste man som skickade i väg henne på nytt ta henne till sin husru, sedan hon blivit orenad. Detta vore något avskyvärt inför HERREN. Du skall inte dra synd över det land som HERREN, din Gud, ger dig till arvedel.

5 Mos 24:1-4 SFB

Får man skilja sig

Ett judiskt äktenskap är enbart giltigt om det sker under chuppá. På samma sätt är en judisk skilsmässa inte giltig utan ett get – skilsmässodokument. Ett äktenskap för Noachs söner är giltigt om det görs inför vigselförrättare som auktoriserats av deras länders myndigheter.

Under det andra templets tid fanns det två huvudsakliga tolkningar av ordet ”oanständigt”, på hebreiska ervá – ערוה, nakenhet, obehag, brist, oanständighet, orenhet, förvirring, skam. Å ena sidan har vi uppfattningen från Hillels hus som säger att en man kan skilja sig från sin fru av i stort sett vilken anledning som helst som stör honom, till och med om hon bränner vid maten. Shamajs hus var mer strikt. Han tillät enbart skilsmässa när det fanns ett oanständigt sexuellt beteende i kvinnan.

Författaren till Sefer HaChinuch anser att ett skilsmässodokument, som kallas för ”get”, representerar medelvägen mellan dem som förbjuder skilsmässa över huvud taget, och dem som ger tillåtelse till skilsmässa bara genom att mannen säger ett ord, exempelvis: ”gå”.

I Matteus 19:3-10 står det skrivet: “Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: "Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?" Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." De sade till honom: "Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?" Han svarade: "Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." Hans lärjungar sade till honom: "Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig."” (SFB)

Här ser vi hur Jeshua kommer in i diskussionen som fanns mellan Hilles hus och Shamajs hus. Han ger Shamajs hus rätt i sin tolkning. Vi kan dra några slutsatser av denna tex

  1. Skilsmässa är inte den Eviges originalplan för människan.

  2. Skilsmässa blev tillåtet av den Evige, inte befalld.

  3. Den Evige tillät skilsmässa på grund av människans hårda hjärta.

  4. Skilsmässa med syfte av att gifta om sig får inte orsakas av vad som helst – enbart på grund av något oanständigt, på hebreiska ”ervat davar”, som översatts som otukt i Matteus 19:9.

Uttrycket ervat davar – något oanständigt – är nyckeln i hela denna diskussion. Frågan som de ställde Mästaren var: ”Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?”, vilket var Hillels tolkning som förstod uttrycket ervat davar som vilken orsak som helst. Jeshua svarar att ervat davar inte betyder vad som helst som misshagar mannen, utan att det har att göra med sexuell oanständighet hos henne, vilket på grekiskan översattes som porneiaπορνεία, otukt.

Men om hon nu hade begått otukt i sin faders hem eller äktenskapsbrott under trolovningstiden, skulle hon bli stenad, inte förkastad genom skilsmässa, (5 Mos 22:20-24; 3 Mos 20:10). Toràn kan inte ha två olika lagstiftningar för samma brott. När en man skall skilja sig från sin fru måste det ske genom en officiell handling när han ger henne ett skilsmässobrev, som kallas för get - גט.. Det gör att kvinnan kommer tillbaka till ett ogift tillstånd och har således rätten att gifta om sig med en annan. Skilsmässobrevet är ett officiellt lagligt dokument som ger kvinnan rätt att gifta om sig. Utan ett get skulle hon bli en äktenskapsbryterska om hon förenades med en annan man.

Enligt Jeshuas svar, i Matteus 19:9, begår en man inte äktenskapsbrott när han skiljer sig från sin fru och gifter sig med en annan, om det hos henne finns ett sexuellt beteende som är oanständigt – ervat davar. Uttrycket ervat davar förekommer också i föregående kapitel i denna parashà (5 Mos 23:14) där det hänsyftar till mänsklig avföring, som inte fick vara synligt för den Eviges Närvaro varken innanför eller utanför krigslägret. Det skulle då vara något oanständigt för den himmelska Närvaron.

Vi kan då sammanfatta det hela med att säga att uttrycket ervat davar i kapitel 24 inte handlar om vilket beteende som helst hos kvinnan, enligt mannens nyckfulla tycke. Det betyder inte heller otukt innan äktenskapet eller äktenskapsbrott under trolovningen eller under äktenskapet, utan en sexuell perversion hos kvinnan som är mycket frånstötande för mannen, på samma sätt som avföring som ligger på marken, innanför eller utanför ett avskilt krigsläger, orsakar avsky för den himmelska Närvaron.

Enligt Jeshuas undervisning i Matteus 19, där han förklarar texten i 5 Mosebok 24, tillåts alltså skilsmässa hos människor med hårda hjärtan, när det finns ett beteende som orsakas av sexuell perversion i gemålen.

Men varje skilsmässa orsakar tårar i himlen (Mal 2:13-15).

En officiell skilsmässa där ett lagligt dokument blir överlämnat, medför rätten att gifta om sig med en annan.

För dem som tagit emot Messias Ande genom den nya födelsen finns ytterligare en uppmaning, enligt vad som står skrivet i 1 Korintierbrevet 7:10-11: ”De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man - skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man - och en man får inte överge sin hustru.” (SFB)

Må den himmelske Fadern ge oss nåd så att det inte blir några skilsmässor bland oss.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner