Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-2

Lyssna

5 Mosebok 32:7-12

Kom ihåg forna dagar. Ge akt på gångna släktens år. Fråga din far, han skall berätta för dig, dina äldste, de skall säga dig det. När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.

5 Mos 32:7-8 SFB

Vilken likhet finns det mellan världens och folkens skapelse?

De forna dagarna – på hebreiska ימות עולם, jemot olam, “de eviga dagarna” eller “världens dagar” – och de gångna släktens år – på hebreiska שנות דור ודור, shenot dor va-dor, ”åren av en generation och en annan generation” – är inte samma sak. Å ena sidan är det fråga om dagar och å andra sidan är det fråga om år. De forna dagarna kan betyda världens sex skapelsedagar och gångna släktens år betyder mänsklighetens historia. Torán säger att man både måste komma ihåg de sex skapelsedagarna och förstå släkternas år. Fadern och de äldste är de som har registrerat dessa saker. Det lär oss att det är viktigt att inte bara känna till skapelseberättelsen utan också mänsklighetens historia. Trots att dessa saker blev nedskrivna i Torán säger denna text att det som där står skrivet inte är tillräckligt utan att man också behöver studera förfädernas muntliga tradition.

Moshé rabbenu (vår läromästare) uppmanar oss att komma ihåg och förstå dessa två tidsperioder i förhållande till hur Israels folk blev till. Vad finns det då för förhållande mellan världens skapelsedagar och bildandet av Israels folk?

Vi skall här lyfta fram några saker från berättelsen om skapelsen av himlarna och jorden som motsvarar skapelsen av det avskilda folket och dess förhållande till de andra nationerna.

Den första dagen befann sig världen i ett kaos tills den Allsmäktige lät ljus bryta fram. Det ljuset är Messias ljus som sedan blev undangömt en tid för att därefter uppenbaras längre fram. Sedan blev det en delning mellan ljus och mörker, vilket motsvarar skillnaden som finns mellan de som tillhör Messias och de som inte gör det.

Sedan fortsätter den Evige att göra åtskillnader i världen, han delade vattnen som var under valvet från vattnen ovanför valvet, vilket kan vara en bild på att det bland folken finns sådana som tillhör himlen och andra som bara tillhör denna värld.

Dagens torátext säger att den Evige först delade folken och sedan satte en gräns mellan folken och Israels söner enligt dessas antal. Det motsvarar det som den Evige gjorde vid skapelsen då han satte en gräns mellan haven och det torra. Haven motsvarar folken och det torra motsvarar Israel. Gränsen som finns mellan folken och Israel är den gräns som Torán sätter mellan det utvalda folket och resten av världens folk. Den Allsmäktige såg att detta var gott.

Dagens text lär oss också att folken är beroende av Israels söner. Å ena sidan ser vi att den Evige skapade sjuttio nationer enligt antalet av Israels söner och döttrar som for ner till Egypten, sjuttio personer (1 Mos 46:27). Å andra sidan lär vi oss att den Evige kommer att tillåta Israels territorium att expandera när judarna kommer tillbaka och de tolv stammarna blir upprättade i Landet. På så sätt kommer gränserna mellan Israel som nation och folken att bero på det antal av Israels söner och döttrar som kommer tillbaka till landet i den sista tiden. Profeterna säger att inte en enda av dem skall bli kvar bland folken (Hes 39:28).

Allt det som händer med Israel och det judiska folket har en betydande påverkan på världen. Skrifterna visar att detta inflytande avgör varje nations öde. Inte bara historien visar att det som händer med Israels söner och döttrar direkt påverkar folken, både positivt och negativt, utan man kan också se att världens andliga liv är beroende av prästnationen. Frälsningen kommer ju från judarna (Joh 4:22).

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade… Folk skall tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner skall falla ner för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig!.. Han har lagt sig ner, han vilar som ett lejon, som en lejoninna, vem vågar oroa honom? Välsignad är den som välsignar dig, förbannad är den som förbannar dig!” (1 Mos 12:3; 27:29; 4 Mos 24:9 SFB)

Det värsta folken därför kan göra är att kriga mot Israel och det judiska folket. Det bästa de kan göra är att samarbeta med den Evige till att återupprätta det avskilda folket så att de blir den prästnation de är ämnade att vara vilket kommer att gynna alla.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner