Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Haazinu 53-4

Lyssna

5 Mosebok 32:19-28

De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför skall jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag väcka deras förtret.

5 Mos 32:21 SFB

Vilket folk är det som inte är ett folk?

Eftersom Israels barn tog som sina gudar det som inte var gudar – på hebreiska lo-El, לא-אל – tar HaShem ett folk som inte är ett folk – på hebreiska lo-am, לא-עם. I p’shat-nivån, den enkla tolkningsnivån, betyder det att Israel skulle bli förtryckt av ett folk som inte anses som ett folk. Enligt Rashí, syftar det på kashdim (kaldéer) och Esav (romare). Kaldéerna är samma folk som babylonierna, bosättarna i det gamla Kaldéen, Babylonien. Det imperiet förstörde det första templet. Enligt Nachmanides, utgjorde kashdim från början inte en nation, men den Evige gav dem storhet för att använda dem till att erövra och dominera världen. Gur Aryé säger att kashdim inte hade någon speciell betydelse eftersom de inte hade någon egen skrift eller språk och därför var de inte med bland de sjuttio primära nationerna. En ättling till Esav grundade Rom. Det var romarna som förstörde det andra templet. Gur Aryé grundar sig på Talmud och hävdar att Edom inte heller ansågs som en egen nation, för ursprungligen hade de inte heller någon egen skrift eller språk.

Man kan också tolka texten från en högre nivå så att den talar om hedningarna som på grund av Israels avfällighet får möjlighet att komma in och bli en del av det gudomliga folket. Den möjligheten skapades genom Jeshuas verk.

På samma sätt som Israels folk ansåg som sina gudar det som inte var Gud, anser HaShem de pånyttfödda bland hedningarna som sitt eget folk. Inom det andliga Israel finns ett folk som är fler än judarna, som har hedniskt ursprung, som den Evige har tagit som sitt folk genom Jeshua den Smorde. Dessa hedningar får, genom adoption, laglig rätt att kallas Avrahams söner och Guds söner. Därför är de också arvingar till de välsignelser som tillhör Israel. Detta retar judarna till vrede.

I Romarbrevet 10:19 står det skrivet: “Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede.” (SFB) Paulus utvecklar denna text i kapitel 10 och 11 i Romarbrevet. I slutet av kapitel 11 står det att på grund av avfallet hos en del av Israel, får hedningarna del av de rättigheter som enbart tillhör Israels barn. Det gör att judarna blir avundsjuka, så att de också vill ta emot den frälsning som ges genom Jeshua, först och främst för juden och så ock till greken.

Det är inte de judar som tror på Jeshua som har kallelsen att väcka de icketroende judarnas avund, utan de hedningar som tar till sig Messias universella judendom, som det står skrivet i Romarbrevet 11:11, 13-14: “Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund… Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.” (SFB)

Den hebreiska texten använder två synonymer för folk, amעם  – och goj – גוי. Båda orden översätts som folk. Ordet goj används ibland om förbundsfolket, men den term som för det mesta används för dem är am. Enligt Strong har am att göra med en församlad enhet och goj har att göra med en kropp.

Den hebreiska texten säger att HaShem kommer att reta Israels folk med ett icke-folk – lo-am – som samtidigt är ett folk – goj. Det lär oss att de hedningar som konverterat till den Evige genom Jeshua inte är am utan ett goj. Som ett ”icke-(israels)folk” men som ett (andligt) folk som är en del av själva Messias kropp skall de reta judarna till avund, inte genom att göra sig till judar för om de blir judar är de inte längre ett lo-am och kan inte uppfylla detta uppdrag.

Käre icke-jude, trakta inte efter att bli jude. Sök efter att vara uppfylld av den Eviges Ande och lev på en hög nivå av lydnad av de bud som är för dig så kommer du att uppfylla ditt uppdrag att göra judarna avundsjuka.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner