Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJetsè 7-5

Och (han) gick ut

1 Mosebok 30:28 – 31:16

Jakob fick höra hur Labans söner sade: "Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Av det som tillhörde vår far har han skaffat sig hela denna rikedom." Jakob märkte också att Laban inte såg på honom med samma ögon som förut. Då sade HERREN till Jakob: "Vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag är med dig."

1 Mos 31:1-3 SFB

Hur kan man uppfylla den Eviges vilja?

Den rättfärdige människans längtan är att göra den Eviges vilja. Hans ständiga bön är: "Låt inte min vilja ske utan din." Den rättfärdige lever inte för sig själv, utan för att den Eviges syfte skall uppfyllas i hans liv.

Den Eviges vilja har uppenbarats i Torán. Patriarkerna hade den muntliga Torán tillsammans med den profetiska uppenbarelsen och efter dem rättade de sina liv, som det står skrivet i 1 Mosebok 26:5: "eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar." (SFB)

Vi har den skrivna Torán som gavs genom Moshé på Sinai, och vi har Profeternas böcker, Skrifterna och de Apostoliska Skrifterna. Vi har också den muntliga Torán och vi har Messias Ande som lär oss allt. Den Evige har på så sätt försett oss med tillräcklig information och utrustat oss andligen för att vi skall kunna veta vad han vill att vi skall göra för att behaga honom, hur vi skall bete oss för att leva ett rättfärdigt och avskilt liv och vad vi skall göra vid varje stund för att den Eviges vilja ständigt skall kunna uppfyllas.

Den rättfärdiga människans passion är att uppfylla den Eviges syfte med sitt liv. Men man vet inte alltid vad som är den Evige specifika vilja vid särskilda situationer.

Tidsfaktorn är också mycket viktig när det gäller att uppfylla den Eviges vilja. Det finns saker som han vill skall hända i våra liv och som vi skall göra, men trots att vissa saker är hans vilja är det inte alltid tid för dem.

Det är mycket viktigt att göra den Eviges saker i den Eviges tid. Om vi gör saker som är hans vilja vid fel tid fullföljer vi inte hans vilja. Många goda syften har blivit ofullbordade eller försenade av att man tagit initiativ enligt den Eviges vilja men utanför den Eviges tid. Det är mycket viktigt att dessa två saker följs åt.

Den Eviges vilja var att Jaakov skulle komma tillbaka till Kenaans land. Det hade han uppenbarat genom en dröm på natten när han flydde från sin bror, "jag skall föra dig tillbaka till detta land" (28:15). Men Jaakov visste inte klart när tiden var inne att återvända. Hans mamma hade lovat att sända bud till honom när Esavs ilska hade lagt sig, men den dagen kom aldrig. Jaakov kunde alltså inte ta beslut enligt det som hans mamma hade sagt till honom.

När tiden kom då det var dags att bryta upp skapade den Evige vissa svåra omständigheter i Lavans hem. Den text vi stannat vid uppenbarar att vår fader fick tre tecken som visade att tiden nu hade kommit för att uppfylla den Eviges vilja med att återvända till landet. De tre tecknen är:

  • Jaakov hörde negativa ord från Lavans söner.

  • Jaakov såg att Lavan inte var vänligt inställd.

  • HaShem talade till Jaakov och sa att det var dags att åka tillbaka.

Efter tjugo års landsflykt kom nu tiden för Jaakov att åka tillbaka till sitt land. Den Evige ville att det skulle gå så lång tid, för de tjugo åren utgör ett profetiskt tecken för judarnas sista exil. De tjugo åren motsvarar 2000 år, som det också står skrivet i Hosea 6:1-2: "Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte." (SFB) En dag motsvarar tusen år (Ps 90:4; 2 Pet 3:8). Två dagar motsvarar 2000 år. Den sista judiska exilen kommer att vara i 2000 år och därefter kommer Jaakov tillbaka till sitt land.

Kära lärjunge till Jeshua, studera och underordna dig Torán så att du kan veta vad som är den Eviges generella vilja i ditt liv. Lär dig också att ha ett känsligt hjärta så att du kan ledas av Messias Ande som du fick när du bekände Jeshua som din Herre. På så sätt kommer du att kunna uppfylla den Eviges specifika vilja i ditt liv. Låt dina fem andliga sinnen vara känsliga så att du kan vara ledd av den Evige hela tiden, även i enkla vardagliga beslut. Vandra i Anden och låt dig ledas av Anden "Ty alla som leds av ande från Gud är Guds söner." (Rom 8:14 Bibel2000).

Nåd och frid från den Allsmäktige, vår Fader, och från Jeshua Messias, vår Herre,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner