Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Bereshit 1-6

I begynnelsen av

1 Mosebok 5:1-24

När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela. Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar. Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år. Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

(1 Mos 5:21-24 1917)

Vad har Hanok och Elia gemensamt?

De elva första kapitlen i 1 Mosebok spänner över omkring 2000 av mänsklighetens historia. Nu har det snart gått 6000 år sedan Adams skapelse. Det betyder att i elva kortfattade kapitel i Skrifterna berättar den Evige för oss tredjedelen av människans historia. Det lär oss att varje ord, varje bokstav och varje mellanrum mellan bokstäverna har något viktigt att säga oss.

Skrifterna talar inte mycket om profeten Hanok, Chanoch på hebreiska. Bara fyra korta versar i 1 Mosebok talar om hans liv. Den Evige har valt att för framtida generationer skriva enbart några ord om denna viktiga person under sin tid. Därför finns det stora sanningar uppenbarade i dessa fyra versar som hjälper oss att förstå den sista tiden och bli väl förberedda för de saker som kommer att hända.

Det finns tre huvudteman som uppenbaras för oss av Chanochs liv, hans familjeliv, hans vandring med den Allsmäktige och hans övernaturliga försvinnande.

När han var 65 år gammal hände något i Chanochs liv som gjorde ett sådant intryck på honom att hans liv blev helt förändrat. Innan dess hade han inte vandrat med den Allsmäktige. Men nu började han en sådan gemenskapsrelation med den Evige att hans slut i denna värld inte blev som andras. Vad var det som hände när Chanoch var 65 år gammal? Han fick en son för första gången i sitt liv. Sonen Metusela, Metushelach på hebreiska, märkte hans liv för alltid. Namnet Metushelach betyder: "de dog, han sände" eller "hans död, han sände". Om vi studerar åren hos de olika generationerna i dessa kapitel, kommer vi fram till slutsatsen att precis det år som Metushelach dog kom floden över världen och dödade alla utom åtta.

När Chanoch, som var profet, fick sin son, blev han varse om det som skulle hända 969 år senare, när denne underbare varelse som just hade fötts skulle dö. Denna uppenbarelse om alla människor på jordens samt själva jordens förstöring gjorde så starkt intryck på denne mans liv att han började sätta sina prioriteringar i rätt ordning. Vad lever jag för när allt till slut kommer att bli översvämmat? Det är bäst att ägna sig åt det som verkligen betyder något och som kan bestå för evigt. Efter att hans första son hade fötts, började Chanoch att vandra med den Allsmäktige.

Ett barns födelse är något mycket viktigt i en familj. Intrycket som denna nyskapade varelse som nu kommit in i Chanochs och hans frus liv hjälpte honom att närma sig den Evige och vandra med Honom. Detta är det verkliga syftet med barnen, att hjälpa föräldrarna att närma sig den Evige och vandra med Honom. Många ser barnen som ett hinder för att kunna förverkliga sina drömmar eller ett störande moment för att kunna njuta i livet. Men barn är en gåva från den Evige som getts till föräldrarna så att de kan lära känna honom mer men också för att de skall kunna föra vidare till kommande generationer uppenbarelserna från himlen.

Chanoch förstod sin papparoll och tog sin uppgift som utbildare och andliga vägledare för sin familj på allvar. Efter att ha fått Metushelach fortsatte han att föda söner och döttrar och förberedde dem för det som skulle komma.

När Chanoch vandrade med den Evige fick han väldigt viktiga uppenbarelser, som vi kan läsa om i hans bok. I Judas 14-15 finns ett kort citat från Hanoks bok som handlar om den kommande domen: "Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: "Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom."" (SFB) Denna profetia uppfylldes delvis genom floden men dess fullständiga uppfyllelse kommer när Messias Jeshua kommer tillbaka.

Det tredje som Torán lyfter fram i Chanochs liv är hans övernaturliga försvinnande. Efter ett relativt kort liv, om man jämför med de andra i hans generation och med tidigare generationer, tog den Allsmäktige honom bort. Vart tog han honom? Han tog honom till den himmelska världen för att han inte skulle se döden, som det står skrivet i Hebreerbrevet 11:5: "Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud." (SFB) Denna händelse utgör en profetisk förebild av det som kommer att hända i de sista tiderna när de som är avskilda och trogna den Evige kommer att uppryckas till luften för att sedan förflyttas till Jerusalem i Israels land och där få del av det messianska riket för alltid.

Om vi nu jämför profeten Chanochs liv med profeten Elia, Elijahu på hebreiska, finner vi likheter på de tre områden som vi nämnt. Det står skrivet att Chanoch vandrade med den Allsmäktige. Elijahu sa om sig själv att han stod inför den Evige för att tjäna honom, (1 Kung 17:1) Båda levde sina liv inför den Högste.

En del av Elijahus andliga tjänst innebär att få föräldrarnas hjärtan att vända sig till sina barn. Med andra ord handlar det om upprättade familjerelationer för att jorden inte helt skall bli fördärvad när domen kommer, som det står skrivet i Malaki 4:5-6 (3:23-24 i hebreiskan): "Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning." (SFB) Även i Lukas 1:17 står det skrivet: ²Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.² (SFB)

Det tredje som vi kan lyfta fram av profeten Elijahu är hans övernaturliga utgång ur denna värld, som det står skrivet i 2 Kungaboken 2:11: "Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen." (SFB)

Varken Chanoch eller Elijahu fick alltså uppleva döden. Båda blev kroppsligen och andligen fraktade till andliga platser utan att dö.

Vår store Rabbi sa att Johannes döparen, Jochanan hamatbil på hebreiska, var Elijahu, men också att Elijahu skulle komma igen för att upprätta allting (Mat 17:11-12). Vi kommer därför att åter uppleva Elijahus tjänst i Israels land och resten av världen.

Det är alltså säkert att Chanoch och Elijahu nu lever. Som två vittnen har de från himlarna följt värdens utveckling under tusentals år. Men blev det inte beslutat att människan måste dö en gång och sedan bli dömd? (Heb 9:27) Jo, och därför måste både Chanoch och Elijahu dö. Det är troligtvis dessa två vittnen som snart kommer att profetera i den avskilda staden under 1260 dagar, (Upp 11). Chanoch är ett vittne för hedningarna och Elijahu är ett vittne för Israel. Båda kommer att bli mördade av vilddjuret men sedan blir de uppväckta och upptagna till himlen.

Den Evige kallar oss att bli en del av denna profetiska rörelse för den sista tiden. Därför är det så viktigt att ta vår vandring med den Evige på allvar och ta vårt familjeliv på allvar. På så sätt blir vi väl beredda att på ett rätt sätt kunna möta det som skall komma över världen.

Jag förväntar mig Chanochs och Elijahus uppenbarelse i Jerusalem när som helst. Men det verkar som om vi inte får se dem förrän templet har blivit återuppbyggt, (Upp 11). Sanningen är den att det inte kommer att dröja så länge förrän vi kan förena oss med dem och bli en del av den rörelse som upprättar allt innan Messias, vår älskade Herres, stora ankomst.

Må Messias inte finna oss sovande när han kommer,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner