Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


MiKets 10-1

Till slut

1 Mosebok 41:1-14

Då han nu om morgonen var orolig till sinnes, sände han ut och lät kalla till sig alla spåmän och alla vise i Egypten. Och Farao förtäljde sina drömmar för dem; men ingen fanns, som kunde uttyda dem för Farao.  

1 Mos 41:8 1917

Hur kunde farao veta vilken som var den rätta uttydningen?

Den Evige talar till människans ande. När man är i vaket tillstånd är själen mycket aktiv att ta emot all den information som kommer genom kroppens fem sinnen. Människan blev likväl skapad med fem sinnen i sin ande för att kunna ta emot de saker som finns i den andliga världen på samma sätt som kroppens fem sinnen blir varse de saker som finns i den synliga världen.

Men när synden och döden kom in i människan blev hennes mottaglighet för andens budskap betydligt försvagad. Människan har problem med att ta emot från andevärlden. Normalt är hennes själ upptagen med det som finns i den synliga världen. Andevärlden sänder i alla fall ut budskap hela tiden och den som är känslig i sin ande kan märka dem och ta emot dem i sin själ.

Man kan jämföra detta med de radiovågor som sänds ut och som finns i atmosfären. Om vi skulle kunna lyssna på allt som sänds ut samtidigt skulle det bli ett kaos av röster, instrument, sånger och andra ljud på alla världens språk. Det finns budskap hela tiden i luften. Trots det kan man bara ta emot dem genom en radiomottagare. En välkalibrerad radio kan ta emot många av de budskap som finns i luften.

På liknande sätt är det med människan. När hon är vaken är sinnet kalibrerat för att ta emot information från den synliga världen, men när hon sover tar själen inte emot så mycket information från den fysiska världen för de fem sinnena har väldigt låg aktivitet. På det sättet blir själen friare att kunna lyssna på de andliga budskapen. Därför sänder många gånger den Evige sina budskap under natten, för då är människan mer känslig för dem.

Majoriteten av våra drömmar är en produkt av hjärnans arbete när den kategoriserar och reviderar all den information, de upplevelser och de känslointryck som vi har fått under vårt vakna tillstånd. Sömn är nödvändigt för att hjärnan skall kunna få tid till att samordna och bearbeta informationen på ett lämpligt sätt. Den som inte sover under lång tid blir tokig och till slut dör han.

Egyptierna la stor vikt vid drömmar och var mycket intresserade av drömuttydning. När farao fick sina två drömmar förstod han att de inte var vanliga. De gav honom ett mycket starkt intryck i sitt inre och han var angelägen att få reda på dessa drömmars betydelse.

När var och en av spåmännen gav sin egen uttydning, blev han inte tillfreds med dem. Det står skrivet att de inte kunde uttyda drömmarna för farao. Det betyder att de gav uttydningar, men ingen av dem kunde tillfredsställa farao. Varför det? Därför att när den Evige ger ett kodat budskap i drömmarnas fantasivärld, finns det ande bakom budskapet. Om någon försöker uttyda drömmen, måste han koppla med den anden för att den som har drömt skall kunna känna i sitt hjärta att det finns ett samband mellan drömmen och uttydningen.

Dessutom måste detaljerna i drömmen stämma överens på ett självklart sätt med uttydningen. Därför blev farao inte tillfreds med någon av de uttydningar som hans spåmän hade fått fram från sina egna hjärtan och inte från den Ande som hade sänt drömmarna till honom.

Tro inte att alla drömmar du har eller att de som ger dig starka intryck kommer från Himlen. Men väldigt många drömmar är verkligen budskap från den Evige. Personligen använder jag tre regler för att kunna veta om en dröm kommer från den Evige eller är från min egen fantasi.

Det första är att den måste bli varaktig. Det står skrivet att den Eviges Ord varar i evighet. Det innebär att om en dröm kommer från den Evige blir den kvar i sinnet under lång tid, inte bara några dagar. Om så är fallet är det möjligt att den kommer från himlen.

För det andra bör den vara i överensstämmelse med Skrifternas budskap. Många drömmar uppenbarar det som människan känner i sitt inre. I drömmarna uppstår fruktan, begär, starka känslor både positiva och negativa, situationer som man har levt eller inte vill leva o.s.v. Men om en dröm kommer från den Evige måste den vara i linje med den moral och det budskap som finns i Skrifterna.

Det tredje är att drömmen måste vara i linje med det som den Evige har lagt i min ande. Eftersom all profetia som ges till en person måste vara en bekräftelse på det som den Evige redan har lagt i hans inre, så är det också med drömmar. De bör bekräfta det som finns i min ande.

Eftersom den Evige hade talat till faraos ande, återspeglade drömmarna denna verklighet. Därför förkastade han all uttydning som inte var i enlighet med det som han hade i sitt inre.

Må den Evige hjälpa oss att inte ta de drömmar på allvar som inte kommer från honom utan ta på allvar de drömmar som verkligen kommer från honom. Må han ge oss visdom att inte tro på alla möjliga uttydningar utan bara den som är enligt den Eviges syfte med drömmen.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner