Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJigash 11-3

Och (han) närmade sig

1 Mosebok 45:8-18

Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land.

1 Mos 45:8 SFB

Vad betyder det att vara fader?

Josef säger att Gud hade satt honom till fader åt farao. Hur är det möjligt att man kan vara fader åt någon som man inte har fött? Svaret ligger i betydelsen av den hebreiska termen som översatts som ”fader”. Den hebreiska ordet av אב , fader – har flera olika betydelser. Enligt Rashí betyder det inte bara fader utan också “rådgivare”, ”vän” och ”chef”.

När det gäller Josefs förhållande till farao kan vi dra slutsatsen att titeln av inte betyder att Josef var ursprunget till farao eller att han hade en högre ställning än farao. Det skulle vara absurt eftersom det var farao som hade gett honom positionen och därför förblev större än honom. Den som insätter en annan i ett ämbete är alltid större, och efter att ha insatt den andre i sitt ämbete fortsätter han att vara större i auktoritet och ansvar. En delegat måste göra räkenskap för sin förvaltning inför den som har insatt honom i sin uppgift. Josef blev alltså satt som personlig rådgivare åt kungen i Egypten. Det är så vi måste förstå titeln av i detta avsnitt.

Något liknande hände med Messias Josefs son. Han fick uppgiften av den Evige att vara av i förhållande till skapelsen utan att för den skull vara högre eller likaställd med Skaparen, som är en enda.

Jämförelsen med Josef kan ge oss en tillfredsställande förklaring till en av de åtta namn som gavs till Messias i profetian i Jesaja 9:6 där det står skrivet: ”Ty ett barn har fötts åt oss, en son har givits till oss och på hans axlar kommer herradömet att vila, och hans namn kommer att kallas: Underbar Rådgivare Mäktig Hjälte Evig Fader Frid(s) Furste.” (egen översättning)

Om vi utgår från det som hände Josef, Messias profetiska förebild, kan vi dra slutsatsen att när Messias kallas för ”fader” innebär det inte att han är den Evige eller hans jämlike, att han har samma position eller står över honom.

Ingen kan jämföras med den Evige, varken i himlen eller på jorden, som det står skrivet i 1 Kungaboken 8:23b och 2 Krönikeboken 6:14: ”HERRE, Israels Gud, det finns ingen Gud som du, varken uppe i himlen eller nere på jorden” (SFB)

I 1 Korintierbrevet 8:6 finner vi att titeln ”fader” betyder alltings upphovsman, som det står skrivet: ”så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jeshua Messias, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (SFB reviderad)

Enligt denna text är det uppenbart att Jeshua Messias inte är Gud, och att han är inte är inbegripen i faderskapet i betydelsen upphovsman. Den Evige är upphovsman (Fader) till allt. Allt som finns utanför honom har skapats av honom, inklusive Messias. Bara Gud är Fadern och bara Fadern är Gud – från vilken Messias är utesluten – och Jeshua Messias är det medel som Fadern använde för att skapa allting. Messias fanns till i Faderns sinne innan skapelsen och han är syftet för skapelsen och det mönster som den Allsmäktige använde för att skapa allt.

Men enligt det profetiska messianska budskap som finns i berättelsen om Josef ser vi att efter uppståndelsen blev Messias även satt som ”fader” i betydelsen personlig vän till den himmelske Fadern och som chef över den himmelske Faderns hus och som guvernör över hela skapelsen.

Trots att Josef liknade farao (44:18) var han inte farao. Trots att Jeshua liknar den himmelske Fadern (Joh 14:9) är han inte Fadern, för Skrifterna säger: ”Jeshua Messias Fader”. På samma sätt som Josef blev satt som den andre efter farao men inte som farao, blev Jeshua upphöjd, efter sin uppståndelse, till att vara den andre efter den store Himmelske Kungen, men han är inte den store Himmelske Kungen.

Må den Evige hjälpa oss att inte sätta Delegaten på Chefens plats,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner