Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Shemot 13-1

Namn

2 Mosebok 1:1-17

Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem utan lät barnen leva.

2 Mos 1:17 SFB

Vem skall vi lyda?

All myndighet som finns är tillsatt av den Allsmäktige. Detta är en av de sju bud som gavs till Noach och hans efterkommande (1 Mos 9:6). Om någon är satt i ett sammanhang där det finns en överhet som inte fyller sin funktion genom att inte lyda det som den Evige har stadgat eller som tvingar sina undersåtar att bryta mot något av den Eviges bud, är han inte tvungen att lyda myndigheten. Man måste lyda Gud mer än de människor som är satta som den Allsmäktiges representanter på jorden (Apg 4:19; 5:29).

Alla bör frukta och lyda den överhet som den Evige har satt över dem, föräldrar, äldre syskon, lärare, rabbiner, andra andliga ledare, poliser, politiker, domare m.fl. (1 Pet 2:13-15). Den som står emot myndigheterna står emot den Allsmäktige (Rom 13:1-7). Man måste lyda myndigheterna i allt som inte går emot den Eviges Torà.

De hebreiska barnmorskorna underordnade sig den myndighet som den Evige hade satt över dem, kungen i Egypten. Men de kom till en punkt av auktoritets- och principkonflikt. Kungen i Egypten ville tvinga dem att mörda de nyfödda hebreiska gossebarnen. Det är ett brott mot budet att inte mörda. Å ena sidan hade de då budet om att underordna sig all myndighet och å andra sidan budet om att inte mörda. Barnmorskorna kunde inte uppfylla båda buden.

Här gäller då principen om att när det är konflikt mellan två bud har ett av dem företräde och då är det inte nödvändigt att uppfylla det andra. I detta fall valde de att uppfylla budet om att inte mörda, för det har företräde över budet att lyda myndigheterna.

Anledningen till att de kunde göra det var att de fruktade den Allsmäktige mer än den mänskliga auktoritet som den Evige hade satt över dem. Det var den rätta attityden. När det finns en auktoritetskonflikt står A L L T I D den Evige över. Barnmorskorna blev beskyddade och välsignade av den Evige för att de inte lydde kungen i Egyptens olagliga bud.

Låt oss lära oss av denna lektion,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner