Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Jitró 17-2

Jitró

2 Mosebok 18:13-23

Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar orätt vinning, och sätt dem till föreståndare för folket, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio.

2 Mos 18:21 SFB

Varför behövs domare?

Människan har en god och en ond böjelse inom sig. Den onda böjelsen är egoistisk och söker bara egen vinning. På grund av den onda böjelsen uppstår konflikter och strider mellan människor. Så länge det finns en ond böjelse i människan kommer konflikter att finnas.

De som har mer än ett barn märker snart att människan föds egoistisk. Föräldrar måste uppträda som domare varje gång deras barn kommer i konflikt med varandra och som de inte kan lösa själva. I en familj är det normalt att föräldrar måste döma sina barn varje dag för att skapa ordning, frid och rättvisa mellan dem. Det är viktigt att föräldrarna känner till Torán för att kunna tillämpa den i barnens relationer. Man kan inte tillåta övergrepp, våld, stöld, fult språk eller annan typ av dåligt beteende hos barnen. Föräldrar har ansvar att tillrättavisa allt beteende hos sina barn som inte är i linje med Torán. Därför är det inte bra att lämna ifrån sig sina barn till andra förrän barnen har varit hemma flera år och fått vistas i en miljö där Torán regerar och där det varje barn får en mycket bättre personlig uppmärksamhet än på ett daghem.

Domarfunktionen är nödvändig i hemmet och i samhället. När det blir konflikter mellan olika människor som de inte kan lösa själva behövs det en domare som ger ett rättvist domsslut. Domaren är satt över medborgarna i den Allsmäktiges ställe. Det som domaren beslutar måste respekteras som om det hade kommit direkt från himlen. Den enda gången man inte kan lyda en domares beslut är när den går emot Toráns normer. Därför är det väldigt viktigt att en domare förstår sitt ansvar att döma enligt rättfärdigheten och inte enligt sina egna personliga kriterier.

När Moshè fick rådet av sin svärfar Jitrò att införa domare över folket, räckte det inte att domarna var ”dugliga”, vilket innebär att de har förmåga att leda och administrera, utan också att de ”fruktade den Allsmäktige”. Det är oerhört viktigt att man fruktar himlen när man skall döma. En domare som inte fruktar himlen blir korrupt och nyckfull. Dessutom måste de vara ”sanningsenliga” och hata lögnen. Det sista karaktärsdraget som en domare måste ha är att han hatar orättfärdig vinst, han måste hata korruption.

Alla nationer behöver denna typ av domare för att rättfärdighet och fred skall kunna råda i samhället.

När Messias instruerar sina lärjungar att inte döma gör han det med tanke på personliga relationer. I vårt förhållande till nästan är det inte tillåtet att döma den andre, men så är inte fallet med en domstol. I sammanhanget i Matteus 7 talas det om att döma fel som man ser hos nästan. När någon pekar ut sin nästas fel är det normalt ett bevis för att han själv har den typen av defekter men i större skala. Den som blir irriterad av flisan i sin broders öga är den som har en bjälke i sitt eget öga.

I personliga förhållanden måste man vara mycket försiktig att inte döma det som man tror är den andres motiv. Normalt vet man inte vad som ligger bakom andras beteenden. Bara HaShem känner hjärtats avsikter och där har vi inte rätt att döma varken på en personlig nivå eller i en mänsklig domstol. En mänsklig domstol kan bara döma konkreta handlingar, inte motiv eller det som gjorts i det fördolda.

Det människan gör i hemlighet blir dömt av den himmelska domstolen som ser allt. Men konkreta handlingar kan och bör dömas av mänskliga domstolar, som följer de instruktioner som etablerats i Torán för dem.

Må den Evige resa upp mogna domare bland oss som kan döma rätt och skaffa rättvisa och frid i folket.

Shalom uvrachá – frid och välsignelse,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner