Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Jitró 17-6

Jitró

2 Mosebok 19:20 ­ 20:17 (v. 14 heb.)

Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. 

2 Mos 20:20 SFB

Varför skall man komma ihåg sabbaten?

När den Evige talade de tio orden från berget på ett hörbart sätt sa han att Israels söner och döttrar skulle komma ihåg sabbaten för att avskilja den och inte göra något skapande arbete. Anledningen är att den Evige själv utförde hela skapelseverket på sex dagar och gjorde ett uppehåll i sina skaparaktiviteter på den sjunde dagen. Därför är den Evige det exempel man skall följa för att komma ihåg och hålla sabbaten.

Den Eviges alla söner och döttrar är pliktiga att vila på sabbaten, som är den sjunde dagen i veckan, inte någon annan dag.

Söndagen blev införd som vilodag genom det konstantinska systemet som grundar sig på soldyrkanskulten. När kristendomen bildades infördes det systemet som en del av dess fundament. Men den Evige ändrar inte sina lagar och därför kan man inte säga att söndagen är sabbat. Budet om att vila på den sjunde dagen gäller än idag och kommer att gälla ända tills himmel och jord förgår (Matt 5:17-19).

Den som kommer ihåg sabbaten erkänner att den Evige är Herre över skapelsen och över tiden. Den som inte håller sabbaten respekterar inte Skaparens auktoritet över skapelsen och efterliknar inte honom i sitt personliga liv. Den som kommer ihåg sabbaten för att skilja den från de andra veckodagarna kommer att bli avskild och få den speciella välsignelse som är reserverad enbart för den dagen.

Sabbaten blev given till människan för att hon skall kunna ägna sig åt den Evige på ett speciellt sätt, som det står skrivet i Jesaja 58:13-14: "Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till HERRENS ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då skall du fröjda dig i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har HERRENS mun talat." (SFB)

Må den Evige ge oss nåd så att vi alla kan komma in i sabbatens vila och på så sätt lära känna honom på ett intimare sätt.

Må du kunna fördjupa ditt förhållande till din himmelske Fader under den sabbat som nu kommer,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner