Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-3

Sociallagar

2 Mosebok 22:5-27 (22:4-26 Heb.)

Skulle tjuven inte bli ertappad, skall husets ägare föras fram inför Gud, för att det skall fastställas om han har förgripit sig på sin nästas egendom. Om det blir fråga om olagligt tillgrepp - det kan gälla oxe eller åsna, får eller kläder eller något annat som har gått förlorat - och någon påstår att det är så, skall båda parternas sak komma inför Gud. Den som Gud då dömer skyldig skall ersätta den andre dubbelt. 

2 Mos 22:8-9 SFB

Vad betyder titeln elohim?

I denna text förekommer det hebreiska ordet elohimאלהים  – vid tre tillfällen. Somliga versioner har översatt det till “Gud” och andra till “domare”. Sammanhanget visar klart att det är fråga om domare. Det lär oss att titeln elohim  –אלהים  – som kan översättas som “mäktiga”, “jättemäktig” eller “allsmäktig”, har att göra med makt att administrera rättfärdighet.

Det intressanta är att denna titel inte är begränsad till att enbart användas för den Evige, utan den är också delegerad till människor.

I Psalm 82:1-2 står det skrivet: ”En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom: "Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.” (SFB). Denna text använder ordet elohim אלהם – två gånger med olika betydelser. Första gången hänvisar det till den Allsmäktige, vilket översatts som “Gud”, och andra gången till domarna, vilket översatts som ”gudarna”. I versarna 6-7 står det skrivet: ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.” (SFB)

I Johannes 10:34-35 citerar vår Mästare från Psalm 82: ”Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om intet - hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son.” (SFB)

Dessa texter uppenbarar för oss två viktiga sanningar. För det första, att termen elohim, som översatts som ”gudar”, kan betyda människor som fått den Allsmäktiges Ord. I sammanhanget i Psalm 82 kan vi se att det i första hand handlar om människor som blivit insatta som myndighetspersoner, domare, kungar och andra härskare.

För det andra, de som kallas elohim kallas också ”den Högstes söner”. Därför syftar termen ”Guds Son” också till en kung eller en domare som har fått delegerad makt från den Högste att regera och besluta och utföra hans domar på jorden, vilket vi också kan se i 1 Krönikeboken 28:6 där det står skrivet: ”Han sade till mig: Din son Salomo är den som skall bygga mitt hus och mina förgårdar. Ty honom har jag utvalt till min son, och jag skall vara hans fader.” (SFB)

Termen elohim har alltså att göra med makt och myndighet och syftar inte bara på den Allsmäktige, utan den kan också hänvisa till himmelska sändebud, avgudar, en människa som fått fullmakt av den Allsmäktige och till domare som är satt i den Högstes ställe för att döma på jorden.

När därför Jeshua presenteras i Skrifterna som ”Guds Son” och ”Gud” betyder det inte att han har fötts av Gud genom förökning eller att han är den Evige själv. Den Evige är bara en enda.

Kol tuv – allt gott,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner