Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-4

Sociallagar

2 Mosebok 22:28 ­ 23:5 (22:27 ­ 23:5 Heb.)

Du skall inte dröja att bära fram som gåva av det som fyller din lada och av det som kommer från din vinpress. Den förstfödde av dina söner skall du ge åt mig. På samma sätt skall du göra med din nötboskap och din småboskap. I sju dagar skall de stanna hos sina mödrar, men på åttonde dagen skall du ge dem åt mig. Ni skall vara mina heliga.

2 Mos 22:29-31a SFB

Vad är det som producerar avskildhet - helighet?

HaShem befaller Israel att ge honom det första av jordbruksprodukterna och boskapens tillökning. Torán säger att man inte får dröja med att bära fram förstlingsgåvan av dessa produkter, som tillhör den Evige. Om man dröjer är det ett bevis på att man inte sätter den Evige först i sitt liv. När den Evige är den förste i allt är vi mycket intresserade av att först hedra honom med det vi får från hans hand, innan vi drar personlig nytta av det.

I Ordspråksboken 3:9-10 står det skrivet: "Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin." (SFB) Det lär oss att när vi först ger åt den Evige en del av det vi får, då hedrar vi honom. Om vi å andra sidan dröjer med att ge honom det som tillhör honom, då åsidosätter vi honom med våra handlingar och sätter oss själva först, och på så sätt vanhedrar vi honom.

Vi ger inte bara ära till den Evige när vi först ger honom det som tillhör honom av vår inkomst, utan detta producerar även avskildhet i oss. Texten som vi stannat vid lär oss att om vi inte dröjer att bära fram offret från inkomsterna kommer vi att bli avskilda människor för den Evige. 

Avskildhet produceras i första hand av hjärtats inre attityd som säger att den Evige är den förste i våra liv. I andra hand måste man på ett praktiskt sätt uttrycka denna attityd i det dagliga livet genom att ge den Evige det som tillhör honom, vilket inkluderar tiondet av all inkomst. När man ger förstlingen och tiondet på ett praktiskt sätt producerar det avskildhet i våra liv. För det tredje, när vi inte dröjer med att bära fram detta blir vi avskilda människor och ger ära åt den Evige. Avskildhet har att göra med hjärtats överlåtelse och närhet till den Evige och de praktiska konsekvenser som det för med sig i vårt dagliga liv.

Dröj inte med att ge tiondet. Ge det innan du drar nytta av din inkomst. Då blir du avskild och dina förråd kommer att fyllas i överflöd av den Eviges välsignelse. Resultatet av avskildhet är inte bara att man får komma nära den Evige utan också materiellt överflöd.

Välsignad vare den Evige för hans principer som lyfter oss upp och välsignar oss!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner