Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mishpatim 18-6

Sociallagar

2 Mosebok 23:20-25

Du skall inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man gör där, utan du skall slå ner dem grundligt och krossa deras stoder. Ni skall tjäna HERREN, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.

2 Mos 23:24-25 SFB

Vad blir det för konsekvenser av en ren tillbedjan?

Den Evige förbjuder inte bara att man böjer sig inför de hedniska gudarna utan också att man tjänar dem. Det finns en intim relation mellan orden tillbe – eller böja sig i vördnad – på hebreiska hishtachavà,השתחוה  – och tjäna – på hebreiska avad, עבד. Det ena leder till det andra, tillbedjan leder till tjänst.

Men trots att man inte böjer sig inför hednagudarna är det möjligt att tjäna dem. Många hedniska traditioner finns invävda i alla världens kulturer, inklusive den judiska, och många gånger följer vi mönstret av gammal vana utan att känna till roten till det. När man följer hedniska seder tjänar man i någon mån de hedniska gudarna. Låt oss vara försiktiga och tänka igenom vad vi gör.

Om en människa nu inte tillber hednagudarna, eller tjänar dem, kan hon ändå göra saker som avgudadyrkarna gör. Därför varnar Torán folket så att de inte tar efter avgudadyrkarnas gärningar, trots att de verkar fina. Här skulle vi kunna tala om många olika vanor, musikstilar, kläder, högtider, talesätt, matlagning m.m. Men det ligger utanför ramen för dessa budskap.

Det som vi skall lyfta fram är det stora löfte som den Evige har gett till alla dem som förkastar hednagudarna och avgudadyrkarnas seder för att enbart tjäna honom. Om någon går emot all form av avgudadyrkan och avlägsnar från sitt vardags- och högtidsliv alla hedniska traditioner och vänder sitt hjärta och sitt liv till att tjäna enbart den Evige i alla livets områden, då kommer han i första hand att uppleva en speciell välsignelse över sin mat och dryck. Den som lever för att enbart tjäna den Evige i alla områden i livet kommer inte att uppleva hunger, som det står skrivet i Psalm 37:25: ”Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd.” (SFB)

Men inte bara maten och drycken blir välsignade när någon lever för att tjäna den Evige genom att uppfylla hans bud, utan han kommer också att uppleva att allt skadligt som finns i maten och drycken inte kommer att påverka honom på samma sätt som avgudadyrkarna. HaShem har lovat att ta bort sjukdomarna från ett folk som tar avstånd från avgudadyrkan och dess seder och ägnar sig åt att leva enbart för honom.

Lägg märke till att löftet inte säger att sjukdom inte kan komma. Löftet säger att sjukdom kommer att bli borttagen. Bli därför inte nedstämd om du blivit ansatt av sjukdom. Det viktiga är att inte acceptera den, utan kämpa mot den med alla de vapen som vi fått av den Evige, som inkluderar ett liv i bön och Torá-studium, lydnad, en hälsosam kost, hälsosam gymnastik, medicin, sunda förhållanden, glädje, m.m..

Må den Evige ge dig fullständig hälsa till kropp och själ, genom Jeshua som utgöt sitt blod för att avskilja sitt folk och bekräfta alla den Eviges löften,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner