Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Trumá 19-6

Offergåva

2 Mosebok 27:1-8

Du skall göra altaret av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett - altaret skall alltså vara liksidigt och fyrkantigt - och tre alnar högt. 

2 Mos 27:1 SFB

Vad symboliserar altaret?

Altaret är en mötesplats mellan den Evige och människan. På altaret offrar man något värdefullt till den Evige. Om den rättfärdiges kropp motsvarar tabernaklets förgård, vad symboliserar då altaret? Altaret symboliserar överlåtelsen av våra kroppsdelar till fullständig tjänst inför den Evige. Din kropp skapades för att tjäna honom 24 timmar per dygn sju dagar i veckan.

Paulus uttryckte det på detta sätt, enlig vad som står skrivet i Romarbrevet 6:12-13 och 12:1-2: "Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten? Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (SFB)

Altaret representerar också vårt böneliv. I tabernaklet finns det två altaren, ett på förgården, som motsvarar vårt böneliv i kroppen och ett annat altare i det avskilda rummet, som motsvarar vårt böneliv i själen. Den som överlåter sin tunga till att be på okända språk på ett övernaturligt sätt genom den Eviges Ande, det som vanligtvis kallas för “tungotal", bär fram offer på sin kropps förgårdsaltare.

Den som ber med förståndet, med egna ord som man förstår eller med en bönebok, bär fram offer på guldaltaret i sin själs avskilda plats.

Båda dessa typer av bön är nödvändiga för att kunna fungera ordentligt i vår tjänst inför den Evige, som det står skrivet i 1 Korintierbrevet 14:15: "Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och jag vill också lovsjunga med förståndet."

Käre lärjunge till Jeshua, låt den Evige fylla dig med sin Ande och tala i tungor genom Anden varje dag så länge du lever. På så sätt blir du styrkt i ditt inre och din ande får kraft att ta kontroll över ditt liv och du får makt över jetser harà, det onda begäret.

Chazak uvaruch - var stark och välsignad,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner