Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Noach 2-3

Bekvämlighet

1 Mosebok 7:17 – 8:14

Den sjuttonde dagen i sjunde månaden stannade arken på Araratbergen…Det sexhundraförsta året, på första dagen i den första månaden, hade vattnet torkat bort från jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg att jordytan hade torkat.

1 Mos 8:4, 13 SFB

Vilket samband finns det mellan floden och Messias uppståndelse och återkomst?

I de datum som nämns i berättelsen om floden kan vi hitta profetiska tecken som talar om Messias Jeshuas uppståndelse och återkomst.

Adam började räkna tiden enligt solen, månen och stjärnorna, från första dagen han skapades. Han blev alltså skapad den första dagen i den första månaden. På den tiden sammanföll solåret med månåret och hade 360 dagar. Många år senare blev den en rubbning i vårt solsystem som skilde solåret från månåret. Solåret fick omkring fem dagar extra och månåret förlorade omkring sex dagar. På så sätt finns det en obalans i världen idag om man jämför med hur det var i början. Men vi skall inte gå djupare in i det ämnet vid detta tillfälle.

Det är helt klart att den Evige införde en förändring i hur man skall beräkna året i samband med att han förde ut sitt folk ur Egypten. Den månad som inföll när de lämnade slaveriet blev ändrad av den Evige till att bli den första av årets månader för Israels folk. Texten i 2 Mosebok 12:2 låter oss förstå att från och med befrielsen från Egypten blev Avivs månad ­ det mogna axets månad ­ årets första månaden för Israels folk. Det lär oss att det inte var så för de andra folken. De folk bland nationerna som fortsatte att räkna åren och månaderna från Adam ansåg den månaden som den sjunde, men för Israels folk var det den första. På så sätt blev den en sex månaders förändring när det gäller beräkningen av årets månader.

Det lär oss att den dag som arken stannade på marken efter att ha flutit på vattnet motsvarar den nuvarande månaden för uttåget ur Egypten. Om vi granskar datumen för den Eviges högtider, märker vi att den 17:e dagen i den första månaden befinner sig inom den första av årets tre högtider, det osyrade brödets högtid, som också kallas för påsk. Efter djupare forskning har jag kommit fram till slutsatsen att tredje dagen efter Jeshuas död inföll den 17:e dagen i den första månaden. Han blev hängd på trä och lagd i jorden den 14:e dagen i den första månaden och tre dagar senare, den 17:e dagen i den första månaden, blev han uppväckt från de döda genom den Eviges härlighet. Den dagen motsvarade det året den första dagen i omer ­ kornets förstlingsfrukt som offrades i templet.

Det intressanta är att det finns en överensstämmelse mellan dagen då arken slutade att flyta på vattnet och stannade på marken och datumet för Messias Jeshuas uppståndelse. Båda händelserna utspelades under exakt samma dag.

Det andra intressanta datumet i berättelse om arken inträffar nästan ett halvår senare, på den första dagen i den första månaden, räknat från Adam. Då torkade vattnet bort från marken och Noach tog bort taket från arken och såg hur den nya värld såg ut som han nu skulle leva i. Adam skapades den första dagen i den första månaden. Noach och de som befann sig i arken med honom kunde se den nya världen på exakt samma dag på året.

Om vi nu går till de utstakade tidpunkterna i förlossningsprogrammet som finns uppenbarat i den Eviges högtider (3 Mos 23), ser vi att den dagen är Jom Teruā, som också kallas Rosh HaShaná ­ nyår ­ när det judiska folket fortfarande firar tiden då världen skapades. Den dagen är domens dag då Messias återkomst utropas och den nya världsordningen, som kommer från himlen och inte från människor, kommer att införas.

Det finns alltså profetiska datum i berättelsen om floden som talar om Messias uppståndelse och återkomst.

Alla som var i arken kunde se den nya världen på Rosh HaShaná dagen. På samma sätt kommer alla som fötts på nytt genom att ha kommit in i Messias att få se den tillkommande världen när Messias kommer tillbaka på Rosh HaShaná, samma dag som Adam blev skapad, och samma dag som Jeshua också föddes. I Johannes 3:3 säger vår Rabbin: "Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Bibel2000) På Jom Teruā kommer vi att få se det tillkommande riket på samma sätt som Noach kunde se den nya världen efter floden på just den dagen.

I 1 Petrus 3:20b-21 står det skrivet: "när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jeshua Messias uppståndelse" (SFB reviderad) I denna text ser vi ett klart samband mellan floden, frälsningen och Messias Jeshuas uppståndelse. Vad underbara den Eviges vägar är!

Må den Evige ge oss nåd att med glädje få se dagen då Messias kommer tillbaka,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner