Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJikrá 24-7

Och (han)kallade

3 Mosebok 5:11 ­ 6:7 (5:26 hebreisk version)

Om någon syndar och handlar trolöst mot HERREN, genom att han ljuger för sin nästa angående något som denne har anförtrott honom eller överlämnat i hans vård eller angående något som han med våld har tagit eller om han genom utpressning berövat sin nästa något, eller om han, när han har hittat något borttappat, ljuger om det och svär falskt i någon sak, vad det än är som en människa kan göra sig skyldig till, då skall den som har syndat på detta sätt och därmed ådragit sig skuld återlämna det han har tagit med våld eller tillägnat sig genom utpressning eller det som anförtrotts honom, eller det borttappade som han har hittat, eller vad det än gäller där han svurit falskt. Han skall ersätta det till dess fulla värde och lägga till en femtedel. Han skall ge det åt ägaren samma dag som han bär fram sitt skuldoffer. Ty sitt skuldoffer skall han föra fram inför HERREN, en felfri bagge av småboskapen skall han föra fram till prästen, efter det värde du bestämmer. Och när prästen så bringar försoning för honom inför HERRENS ansikte, får han förlåtelse för vad han än har gjort som har dragit skuld över honom. 

3 Mos 6:2-7 SFB

Finns det villkor för att få förlåtelse?

Synd mot nästan är inte bara synd mot människan utan också mot den Evige. För att kunna få förlåtelse från den Evige för synder av stöld som man begått mot nästan är det nödvändigt att lämna tillbaka det man stulit och lägga till femtedelen av dess värde. Det är inte tillåtet att dröja med återlämnandet till nästan, det måste ske samma dag som man frambär skuldoffret inför den Evige. På så sätt får man den Eviges förlåtelse för skulden mot Honom.

Den Evige kan inte förlåta skuld som vi har gentemot nästan, bara nästan kan förlåta den skulden. Om vi inte gör upp med nästan, så långt det är möjligt för oss, kan den Evige inte förlåta oss heller.

Detta lär också vår Rabin i Matteus 5:23-24: "Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva." (SFB) Och i 1 Johannes 4:20 står det skrivet: "Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett." (SFB)

Om vi nu gör vår del när det gäller nästan, så långt vi har möjlighet till det, då kan vi vara säkra på att den Evige förlåter oss och tar emot oss i det himmelska tabernaklet där det finns ett evigt offer som talar till förmån för alla omvända syndare.

Käre messiaslärjunge, tro på den förlåtelse som den Evige ger, enligt det som står skrivet. Tro på Messias Jeshuas offer. Tro att genom den himmelske Prästens offer och verk tar den Evige emot dig med öppen famn, för det står skrivet: "Och när prästen så bringar försoning för honom inför HERRENS ansikte, får han förlåtelse för vad han än har gjort som har dragit skuld över honom."

Välsignad vare den Evige för våra synders förlåtelse i Jeshua Messias! Vi är fria från skuld, hallelujah!

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner