Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-2

Den som har tsaràat

3 Mosebok 14:13-20

Och prästen skall ta något av skuldoffrets blod och stryka det på högra örsnibben på den som skall renas, på högra handens tumme och högra fotens stortåŠ Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han hälla på huvudet på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning för honom inför HERRENS ansikte. 

3 Mos 14:14, 18 SFB

Vilket förhållande finns det mellan prästtjänsten och reningen för metsorán?

I denna alijà finns en likhet mellan reningen av metsorán och prästinvigningen. I 2 Mosebok 29:20-21 står det skrivet: "Och du skall slakta baggen och ta litet av blodet och stryka på Arons högra örsnibb, på hans söners högra örsnibb, på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot. Men det övriga blodet skall du stänka runt omkring på altaret. Och du skall ta något av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder. Då blir Aron själv och hans kläder heliga, och även hans söner och deras kläder blir heliga." (SFB)

Likheten mellan dessa två texter lär oss att efter att ha blivit upprest från döden blev Jeshua renad och installerad i sin himmelska prästtjänst.

Det stämmer väl med den profetens syn som står skriven i Sakarja 3:

"Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför HERRENS ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men HERREN sade till Satan: "HERREN skall straffa dig, Satan. Ja, HERREN skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden?" Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln. Och ängeln sade till dem som stod inför honom: "Tag av honom de orena kläderna." Sedan sade han till Josua: "Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder." Då sade jag: "Sätt också en ren bindel på hans huvud." Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna, medan HERRENS ängel stod där.

Och HERRENS ängel försäkrade Josua och sade: "Så säger HERREN Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så skall du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du skall få en plats att vandra på bland dem som står här. Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken: Se, jag skall låta min tjänare Telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua! Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger HERREN Sebaot. Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger HERREN Sebaot, skall var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd."" (SFB)

Vad stor den messianska hemligheten är!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner