Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Metsorá 28-7

Den som har tsaràat

3 Mosebok 15:29-33

Ni skall skilja Israels barn från deras orenhet, så att de inte måste dö i sin orenhet, om de orenar mitt tabernakel som står mitt ibland dem. 

3 Mos 15:31 SFB

Finns det olika typer av orenhet?

Det finns tre olika typer av orenhet, moralisk, rituell och fysisk. Den rituella orenheten är den som i första hand påverkar förhållandet till tabernaklet. Trots att vi kan finna vissa förhållanden mellan dessa tre typer av orenhet är det bra att ibland hålla isär dem för att inte bli förvirrad.

De lagar som talar om att hålla sig ifrån orenhet på grund av tabernaklet handlar om rituell orenhet. Det betyder att förbudet för Israels söner och döttrar att inte äta orena djur inte har att göra med hygien. Det är inte för att orent kött innehåller substanser som är hälsofarliga som den Evige förbjuder sin prästerliga nation att äta eller röra det. Nu kan det vara så att dessa kött har ingredienser som är farliga för hälsan, men det är inte anledningen till att de förbjuds. Det är inte för att flytningarna från fortplantningsorganen är hälsofarliga som Toràn fastställer dessa regler, utan för att dessa flytningar producerar rituell/ceremoniell orenhet.

Israels söner och döttrar var tvungna att avlägsna sig från rituell orenhet för att inte deras liv skulle vara i fara på grund av att tabernaklet fanns hos dem.

Vår Mästare talar inte om rituell orenhet utan om moralisk orenhet i sitt tal om maten i Markus 7:15-23 där det står skrivet: "Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren.  Ty det går icke in i hennes hjärta utan i buken och har sin naturliga utgång, varigenom all mat renas. Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."" (SFB utom vers 19 som citerats från Åkeson)

De svenska översättningarna 1917, Bibel2000 samt Svenska Folkbibeln har bedrägligt lagt till ordet "förklarade" och hävdar att han förklarade all mat för ren och lägger så in en helt ny tolkning i vad både den grekiska och den arameiska texten säger. Det är inte fråga om att Jeshua skulle ha förklarat all mat för ren, i bemärkelsen rituellt ren, för då skulle han omedelbart diskvalificeras som Messias. Texten säger inte att Jeshua renade all mat utan den talar om den naturliga reningsprocessen i matsmältningen som renar maten från fysisk orenhet.

P. Walderström översatte Markus 7:19 på följande sätt: "Ty det går icke in i hennes hjärta utan i buken och går ut i spillningsrummet, som renar all mat." Därefter ger han en kommentar: "Spillningsrummet renar all mat så till vida, att det genom uttömningen mottager alla de orena och för människokroppen odugliga beståndsdelarna av den mat, som människan äter. Det är alltså bara de rena, som stanna kvar i kroppen."

Må den Evige hjälpa oss att förstå skillnaden mellan dessa tre typer av orenhet.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner