Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Emor 31-2

Säg

3 Mosebok 21:16 – 22:16

Säg till Aron: Av dina avkomlingar i kommande släkten skall ingen som har något lyte träda fram för att frambära sin Guds mat.

3 Mos 21:17 SFB

Varför fick inte prästen ha något lyte?

Den Evige begär felfria kroppar hos prästernas för att de skall kunna tjänstgöra i tabernaklet. Det gör han för att det jordiska skall vara en så trogen projicering som möjligt av det himmelska. Det lär oss att det finns en fullkomlig tjänst i himlen, där de som tjänstgör har blivit skapade till en himmelsk fullkomlig människas avbild (Ef 4:24; Kol 3:10).

Det finns två typer av människor, den jordiska människan och den himmelska människan. Som den första jordiska människan var så är hans avkomlingar, och som den himmelska människan är sådana är hans avkomlingar (1 Kor 15:47-49). Den jordiska avkomman fås genom fysisk födelse, den himmelska människans avkomma är resultatet av en andlig ny födelse i de fysiska människorna.

Den himmelska människan blev designad innan skapelsen och den första människan blev skapad efter den avbilden (1 Mos 1:27; Rom 5:14). Trots att den himmelska människan hade blivit designad från evighet blev han inte uppenbarad förrän han föddes på ett naturligt sätt i denna värld, fyra tusen år efter den första människan, för omkring två tusen år sedan (Joh 6:38, 41). Den himmelska människan var undangömd under fyra tusen år, blev uppenbarad för människorna under drygt trettiotre år (1 Joh 1:1-3), och sedan blev han undangömd igen i himlen. Men denna gång som en förhärligad jordisk människa. När den himmelska människan uppenbarades på jorden fick han en fysisk kropp som dog och blev upprest och därefter klädd i odödlighet och med en härlighet som är den Osynliges återspegling. Den härligheten fanns av evighet och det var den som Jesaja såg enligt kapitel 6 (jfr. Joh 12:39-41; 17:5).

Det hebreiska ordet för skapa – bará,ברא  – förstås ofta som att göra av intet – ex nihilo (lat.). Men Skrifterna visar att det inte är det bästa sättet att förstå det ordet (Heb 11:3). Roten till order bará har att göra med skära av, dela, ta ut från något förutvarande. Det lär oss att under den skapelseprocess som beskrivs i 1 Mosebok tar den Evige ut denna världens saker från det som hade preexistens inom Honom och delade det från sig själv i betydelsen att de nu var utanför honom.

Därför finns det en himmelsk människa som är den perfekta avbilden av Skaparen och en fullkomlig människa. Den människan är den som nu tjänstgör i det himmelska tabernaklet i en fullkomlig tjänstgöring enligt Malki-Tsedeks sätt.

Den text som vi har stannat vid från Toráán visar på ett profetiskt sätt att den himmelske Översteprästen måste vara utan brist och fullkomliggjord (Heb 5:9; 7:26, 28) och att hans barn, hans lärjungar, skulle bli fullkomliga i honom (Kol 2:10), enligt det uppståndelseliv som de skulle få i framtiden och som de redan har fått en del av efter Jeshuas uppståndelse (Heb 11:40; 12:23).

Välsignad vare den Evige för den fullkomliga himmelska tjänstgöringen!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner