Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


BeMidbar 34-3

I öknen

4 Mosebok 2:1-34

Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det. På framsidan, österut, skall Juda slå läger under sitt baner efter sina häravdelningar. Ledare för Juda barn skall vara Nahson, Amminadabs son 

4 Mos 2:2-3 SFB

Kan det finnas enhet i skillnader?

Israels folk blev uppdelat i tolv stammar. Varje stam hade sina säregna drag och sina särskilda välsignelser. För att hålla ordning i lägret hade varje stam sin fana och på så sätt var det lätt att se var varje grupps identitet fanns. Stamtillhörighet skapar en andrahandsidentitet inom den generella förstahandsidentiteten vilken var tillhörigheten till Israels folk.

Inom en gemensam identitet kan det allstå finnas särpräglade identiteter som delar upp folket. Den generella enheten hölls uppe genom identiteten som israeliter samtidigt som de särskilda dragen hölls uppe av stamidentiteten. På så sätt kan det finnas enhet i skillnaderna. Stammarnas olika flaggor representerade den särpräglade identiteten inom den generella identiteten.

Man kan föra över denna princip till det vi skulle kunna kalla "hela den Eviges folk", bestående av judar och ickejudar. I Apostlagärningarna 15:14 står det skrivet: "Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna." (SFB) Genom tron på frälsningsbudskapet blir hedningarnas hjärtan renade så att de kan ta emot den Eviges Ande. När det händer förvandlas de till ett folk åt den Evige bland hedningarna. De förvandlas inte till Israel eller israeliter eller efraimiter, utan till ett folk åt den Allsmäktige bland hedningarna, som det står skrivet i Romarbrevet 15:10: "Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk." (SFB)

Det folket har blivit inympat i det himmelska olivträdet, det himmelska Israel, men inte i det jordiska Israel. Men det finns en gemensam nämnare för båda folken, båda är den Eviges folk. Men var och en har sin speciella identitet och bör hålla fast vid den så att det blir ordning i folket i stort.

I Uppenbarelseboken 5:9-10 står det skrivet: "Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden."" (SFB)

De som blivit köpta och låtit sig förlossas av Lammet är en del av en himmelsk prästnation som kommer att regera på jorden. Den nationen är Jeshuas församling och den består av judar och hedningar som har sitt primära medborgarskap i himlen och sitt sekundära på jorden.

Den generella identiteten eliminerar inte den partikulära identiteten och på så sätt kan man hålla kvar enheten samtidigt som man håller fast vid olikheterna i vars och ens kallelse.

Käre messiaslärjunge, var inte avundsjuk på andra. Uppfyll din kallelse och var trogen i det den Evige har gett dig. Håll fast vid den generella identiteten utan att gå utanför din speciella identitet. På så sätt kommer vi att fungera bättre och så kommer vi alla att kunna nå målet.

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner