Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nasó 35-1

Lyft upp

4 Mosebok 4:21-37

På order av Aron och hans söner skall gersoniternas hela tjänstgöring ske i fråga om allt som de har att bära och göra. Ni skall överlämna i deras vård allt vad de skall bära. Detta är den tjänst som gersoniternas släkter skall ha vid uppenbarelsetältet. Och de skall utföra sin tjänst under ledning av Itamar, prästen Arons son.

4 Mos 4:27-28 SFB

Varför behövs det förmän?

I all effektiv administration krävs att någon ansvarar för varje område. Leviterna kunde inte bestämma själva vad de skulle bära av de avskilda föremålen. Allt blev beordrat uppifrån. Moshè fick order om att bestämma hur allt skulle bäras. Under Moshè stod hans äldre bror Aharon. Under Aharon stod hans son Itamar och under Itamar stod Gershons söner.

Varje föremål blev omsorgsfullt överlämnat åt leviterna och var och en fick ansvaret att fullfölja sitt arbetsuppdrag. Inget gjordes av en tillfällighet, allt var väl organiserat. Var och en fick en uppgift beordrad av sina överordnade och förmännen hade ansvaret att se till att vars och ens arbete fullföljdes på ett rätt sätt och i rätt ordning.

När var och en vet vad hans uppgift är och uppfyller den med flit behöver man inte mycket övervakning från ledningens sida. Men för att undvika misstag och kunna samordna arbetet måste det ändå alltid finnas någon form av övervakning av det som alla gör.

En arbetare som är specialiserad inom ett område behöver inte och kan inte ha hela projektet under kontroll. Bara de som har det övergripande ansvaret måste ha en komplett överblick över det som görs, men de vanliga arbetarna behöver inte det. Trots det måste alla förstå att allt det som görs i vars och ens lilla ansvarsområde är en del av något mycket större. På det sättet håller man rätt balans mellan den särskilda, personliga vision som var och en har och den generella visionen som finns för hela projektet.

Alla har varken kapacitet eller kallelsen att vara förmän, det är bara ett fåtal som har det. Den som är arbetare måste underordna sig förmannen och respektera hans direktiv inte bara när han är närvarande. Den som enbart arbetar med flit när någon övervakar honom kan inte bli en god tjänare i Himmelriket.

Å andra sidan finns det osynliga ögon som inte bara vakar över det som var och en gör utan också hur han gör det och med vilket motiv han gör det. Den som är medveten och känslig inför det faktum att den Evige observerar honom hela tiden och skriver upp allt, är mer noggrann i sitt arbete och arbetar lika bra med som utan förman. Den som fruktar himlen önskar främst att behaga den Allsmäktige men han är också noggrann med att uppfylla sina överordnades direktiv och önskningar i mörker och ljus, när de ser arbetet och när de inte ser det.

 

Om dina känslor gör uppror när du har någon över dig så att du menar att du kan göra det du själv tycker eller lyda när du har lust till det eller om du helt enkelt blir störd av att någon säger till dig vad du skall göra, då behöver du bli befriad från en attityd av uppror. All överhet har tillsatts av den Evige och de som underordnar sig i rättfärdighet enligt Toràns normer kommer att bli belönade för sin trohet, som det står skrivet i Kolosserbrevet 3:22-24: "Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Messias ni tjänar." (SFB reviderad)

 

Shavua tov,

 

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner