Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJerá 4-7

Och han visade sig

1 Mosebok 22:1-24

En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja, här är jag."

1 Mos 22:1 SFB

Hur klarar vi provet framgångsrikt?

Enligt den judiska traditionen var detta det tionde provet som vår fader Avraham gick igenom. Han kom segrande och välsignad ur dem alla. I Skrifterna talar nummer tio inte bara om det totala utan det symboliserar också prov och frestelse. Jaakovs lön blev förändrad tio gånger (1 Mos 31:7), pesach-lammet måste granskas den tionde i första månaden (2 Mos 12:3), den tionde i sjunde månaden är jom kippur (3 Mos 16:29), Israels söner frestade den Evige tio gånger i öknen (4 Mos 14:22), den babyloniske kungen kom emot Jerushalajim den tionde dagen i tionde månaden (Jer 52:4; Hes 24:1), Daniel bad om att få bli testad i maten under tio dagar (Dan 1:12), Jov blev hånad tio gånger (Job 19:3), Haman hade tio söner (Est 9:10) och församlingen i Smyrna var tvungen att gå igenom ett lidande under tio dagar (Upp 2:10).

Det hebreiska ord som översatts som prov betyder också frestelse och provokation. De tre olika betydelserna har tre olika syften:

  • Prov har som syfte att styrka och upphöja.

  • Frestelse har som syfte att fälla och förstöra.

  • Provokation har som syfte att stå emot och strida.

Den Evige varken frestar eller provocerar någon (Jak 1:3), men han prövar allt skapat. Den onda ängeln, satán, kan provocera och fresta människor. Människan kan provocera den Evige. Den Evige kan använda satans frestelse som ett prov för människan. Syftet som satan har med sin frestelse är att människan skall falla, men HaShems (Namnets) syfte när han låter satan fresta människan är att styrka och upphöja henne. Den Evige är högt över allt och alla och satan kan inte göra något utan den Eviges tillstånd.

Vid detta tillfälle prövade den Evige vår fader Avraham. Syftet med provet var att upphöja honom. Den Evige använder prövningar till att sätta press på människor för att det skall bli uppenbarat vad som finns i deras hjärtan i krissituationer, som det står skrivet i 5 Mosebok 8:2: "Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte." (SFB)

Avraham hade framgångsrikt gått igenom nio prov och nu fick han det tionde och slutgiltiga. Detta var examen. HaShem bad honom offra sin ende son. Detta prov sa emot allt det som Avraham hittills hade lärt ut, att den Evige inte har behag i människooffer, som de som tjänade de falska gudarna trodde. Nu var han tvungen att göra precis det som han hade sagt inte var rätt inför den Evige, bära fram ett människooffer.

Som vi sagt tidigare, finner den Evige inte behag i djuroffer, utan i rätta motiv hos den som står bakom offren. På samma sätt njuter han inte på något sätt av människooffer, men han njuter däremot av människans helöverlåtelse åt en rättfärdig sak trots att det måste kosta livet, som det står skrivet i Psalm 116:15: "Dyrbar i HERRENS ögon är hans frommas död." (SFB) Vi har flera exempel i Skrifterna på personer som har offrat sig själva till döds för att avskilja den Eviges Namn och deras offer blev välbehagliga för den Evige. På samma sätt måste vi förstå den begäran som den Evige nu ställde till vår fader. Men han skulle inte njuta av Jitschaks död i sig, utan snarare av ett totalt underordnat hjärta som var villigt att lyda om det så skulle leda till döden.

Detta är en av de klaraste texter som profetiskt talar om Messias död som ett välbehagligt offer åt den Evige. Den Evige vill inte ha människooffer, men synden kräver ett straff och straffet är döden. Alla människor har syndat utom Jeshua. Därför är alla människor dödsdömda. Jeshua tog alla människors synd för att befria dem från dess slutgiltiga konsekvenser, den eviga döden, den andra döden. Han dog för alla människor för att ta straffet för våra synder och rena oss från ondskan. Den Evige väckte upp honom från de döda på tredje dagen, vilket är profeterat i detta kapitel, och genom Honom får alla de som tror på den Evige och vänder om från sin synd, del i uppståndelsen och det eviga livet.

Hur kunde Avraham klara detta prov som var så svårt? Därför att han gjorde det han alltid hade gjort under alla tidigare prov, han fruktade, lydde och trodde:

  • Han fruktade den Evige mer än något annan eller någon annan.

  • Han lydde den Eviges röst med glädje.

  • Han trodde på den Eviges löften och talade och handlade efter dem.

Vers 12 säger: "Då sade han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son."" (SFB) HaShem prövade Avraham för att se vad som fanns i hans hjärta, om han skulle frukta honom mer än något annat eller någon annan.

Vers 18 säger: "Och i din säd skola alla folkslag på jorden välsignas, därför att du lydde till min röst." (Åkeson) Att lyda den Eviges röst var livslag och levnadsregel för vår fader.

I vers 5 står det skrivet: "Han sade då till sina tjänare: "Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er."" (SFB) Avraham visste att han och Jitschak skulle komma tillbaka till dem som vaktade åsnan. HaShem hade lovat att genom Jitschak skulle avkomma räknas och därför tänkte han att den Evige skulle väcka upp honom från döden, som det står skrivet i Hebreerbrevet 11:17-19: "I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud sagt: Genom Isak skall du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat." (SFB)

Resultatet av att ha klarat provet blev oerhört betydelsefullt inte bara för vår faders liv utan också för alla framtida generationer. De resulterade välsignelserna blev obegränsade, som det står skrivet i versarna 16-18: "Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst." (SFB)

En av de största välsignelserna, kanske den allra största, som vår fader fick, var att han kunde se Jeshuas dag, som det står skrivet i Johannes 8:56: "Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad." (SFB) Den glädjen var den största som vår fader fick uppleva.

Må den Evige ge oss sin nåd att framgångsrikt kunna klara proven så att vi också får se Jeshuas dag med glädje.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner