Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Balak 40-4

Förödare

4 Mosebok 22:39 – 23:12

Från klippornas topp ser jag honom, från höjderna skådar jag honom. Se, ett folk som bor avskilt och ej räknar sig bland folken. 

4 Mos 23:9 SFB

Vem vill ta bort skillnaden mellan jude och hedning?

När vår fader Avraham lämnade Ur i Kaldéen skilde han sig från denna världs hedniska system. Då förvandlades han till den förste hebrén, från roten avar עבר   gå över till andra sidan. Hela världen var på ena sidan och Avraham var på den andra. Han förkastade polyteismen och fick uppdraget att sprida ut tron på den Ende Guden så att alla kunde få möjlighet att vända om från sina onda vägar och tjäna denne Ende.

Avraham vann mycket folk för sin tro och efter många år fick han omskärelsen som ett tecken på det förbund som etablerats mellan den Evige och honom och hans ättlingar för alltid. Avraham levde och tjänade den Evige i sitt oomskurna tillstånd tills han blev 99 år. Därefter levde han 76 år och tjänade den Evige som omskuren. Det lär oss att det kommer att bli fler oomskurna ättlingar till Avraham än omskurna.

Avraham blev utvald att bli en fader till de oomskurna som följer i spåren av hans tro som oomskuren. Han blev också utvald att vara en fader för de omskurna som följer hans tro som omskuren (Rom 4). På detta sätt är alla Avrahams söner och döttrar inom gruppen av dem som gått över från världens nuvarande system till den andra sidan. Båda grupperna är avskilda, heliga, och alla har del av välsignelsernas arv som Avraham vår fader fick löfte om för alla sina ättlingar.

Omskärelseförbundets folk är ett folk som avskilts från folken. Bilam säger profetiskt att det är ett folk som bor avskilt. Det hebreiska ord som översatts som ”bor avskilt” är levadad –לבדד  – och kommer från roten badad - בדד – som betyder delad. Från samma rot kommer ordet bidud בידוד – som används i modern hebreiska i betydelsen isolering, bland annat i byggbranschen.

Omskärelseförbundets folk har skapats för att inte räknas bland de andra folken på samma sätt som Levi stam inte blev räknad bland de andra stammarna i Israel. De räknas vid sidan om, för de blev utvalda på ett speciellt sätt till att vara präster till förmån för de andra.

Skillnaden mellan det judiska folket och de andra folken har skapats av den Evige och grundlagts i Torán. Juden föds för att känna sig skild från de andra folken. Det är hans kallelse och mening med livet. Den dag juden vill bli som de andra folken förlorar han meningen med sitt liv. Identiteten som ett annorlunda folk är så stark i juden att alla läror eller gärningar som utmanar den, omedelbart förkastas och anses som ett hot mot det utvalda folkets överlevnad.

Den sekulära rörelsen bland de moderna judarna, vilket även innefattar den ickereligiösa sionismen, är ett av de viktigaste hoten inte bara mot den judiska identiteten, utan också mot själva det avskilda folkets existens. När juden vill bli som de andra folken och så förkastar sitt religiösa och kulturella arv, då hotar han både sin egen och sitt folks existens.

Trots detta är inte hotet från de sekulariserade judarna det värsta och det farligaste. Det finns ett annat hot som är viktigare och det är hotet från de ideologier och teologier som i sina rötter har idén att utplåna judens kallelse. En ideologi som beskriver juden som likadan som hedningarna är ett hot mot judisk existens. En teologi som lär att det nu inte finns någon skillnad mellan jude och hedning förstör själva grunden till existensen hos det folk som blivit utvalt och avskilt från de andra folken.

All lära, hur semitisk den än ser ut som, som har som mål att eliminera de utmärkande dragen hos det prästeliga folket och skapa ett folk som stjäl förbundsfolkets identitet utan att vilja erkänna och underordna sig dess ledarskap och ändrar på deras tros grunder, blir automatiskt förkastad av juden.

Därför måste den undervisning som rav Shaul från Tarsus ger om att skiljemuren mellan ett folk och ett annat blivit nerriven i Messias bli förstådd på ett rätt sätt för att inte bli falsk lära som hotar judens exklusiva identitet gentemot de utvalda bland folken. Det är inte Lagen som blivit omintetgjord, inte heller judarnas speciella kännemärken, utan det är fiendskapen mellan dem båda som blivit nedbruten och förintad genom Jeshuas död. Det betyder inte att judens säregenhet har försvunnit och inte heller att den utvalde bland folken i alla hänseenden kan leva som jude.

Ickejuden som blivit inympad i det andliga olivträdet och fått himmelskt medborgarskap kan och bör lära sig väldigt många saker från judarna, så till den grad att de andra hedningarna många gånger inte kan se skillnad mellan en jude och en utvald bland folken. Men ickejuden kan inte ta åt sig allt som är judiskt utan att gå in i omskärelseförbundet, för om han gör det skulle han eliminera judens roll att vara ett avskilt folk bland de andra folken.

Svensken som har blivit utvald bland folken är i första han en himmelsk medborgare, med allt vad det innebär av avskildhet och lydnad för de bud i Torán som gäller honom, tillsammans med ett praktiserande av den himmelska kultur som har uppenbarats för förbundsfolket. I andra hand är han en medborgare i Sverige som har skapats av den Evige med ett speciellt syfte i denna världen.

Israel uppfyller dock en dubbel funktion, å ena sidan som ett fysiskt folk bland de andra folken och å andra sidan är det ett andligt folk. De andra folken har enbart kallelsen att vara fysiska folk var och en med sin viktiga roll i världen. Det är bara när någon från folken har adopterat Avrahams tro som den förvandlas till en rättfärdig bland folken och om han kommer upp till nivån av att ta emot Messias Ande och födas på nytt, då tillhör han samma andliga folk som juden som har haft samma upplevelse.

Men vi kan inte sudda ut skillnaderna mellan jude och ickejude, för då skulle vi eliminera något väldigt viktigt i planen för världens återlösning.

Detta var Bilams värsta synd, när han sände flickorna från folken till Israel för att begå otukt och avgudadyrkan och lära Israels söner hednisk kult. Om folket inte ordentligt hade klippt av den attacken skulle det idag inte finnas några judar och världen hade varit helt förlorad.

Må samma sätt som det utvalda folket har blivit avskilt, avdelat, helgat, från de andra folken, så måste också de utvalda bland folken leva ett helgat liv, avskilt från de andra i sina länder. På så sätt kan de vara ljus till frälsning för sina landsmän.

Må den Evige hjälpa oss att inte bete oss som dem som inte är Avrahams söner och döttrar.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner