Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Balak 40-7

Förödare

4 Mosebok 24:15 ­ 25:9

Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes HERRENS vrede mot Israel. Och HERREN sade till Mose: "Hämta folkets alla huvudmän och häng upp dem i solen inför HERREN , för att HERRENS glödande vrede må vändas ifrån Israel." Då sade Mose till Israels domare: "Var och en av er skall bland sina män döda dem som har slutit sig till Baal-Peor."

4 Mos 25:3-5 SFB

Varför blir det offentligt dödsstraff för vissa synder?

Folkets avgudadyrkan upptände den Eviges vrede mot sitt folk så att en hemsökelse började utrota dem. Maimonides lyfter fram det faktum att alla gånger då Torán säger att den Eviges vrede upptändes mot sitt folk var det på grund av avgudadyrkan.

Den Evige befallde Moshé att handla på ett radikalt sätt för att stilla hans vrede. Det är intressant att se att å ena sidan upptänds den Eviges vrede mot sitt folk och att han å andra sidan instruerar Moshè hur hans vrede skulle avvändas. Det lär oss att den Evige handlar med strikt rättfärdighet tillsammans med utökad barmhärtighet. Folket var inte värt att räddas från denna plåga, men genom den Eviges barmhärtighet fanns det ett sätt att göra det. Men det sättet var synnerligen radikalt. Det handlade om att offentligt avrätta syndarna inte bara för att avvända den Eviges vrede mot sitt folk utan för att lära folket allvaret i denna synd för att de skulle frukta och inte upprepa samma sak igen.

Vad befallde den Evige Moshé rabbenu att göra? Det finns två sätt att förstå texten. Det ena är det som Rashi föreslår då han säger att Moshè var tvungen att sammankalla domstolarna så att de kunde döma och utfärda dödsstraff över alla dem som hade överlämnat sig åt hednadyrkande otukt.

Den andra förklaringen är att HaShem befallde att folkets ledare som tillbad Baal-Peor skulle avrättas inför alla så att alla skulle se syndens allvar. De ledare som hänger sig åt synden är de första som måste dömas, inte folket. Om en ledare begår synd offentligt bör han dömas offentligt för att folket skall lära sig att frukta följderna av synden och frukta den Evige.

I vilket fall som helst förde otuktssynden och avgudadyrkan med sig allvarliga konsekvenser över folket så att 4% av den beräknade befolkningen dog, en av varje 25.

Därför finns det två allvarliga varningar i de Messianska Skrifterna om att fly från dessa allvarliga synder. I 1 Korintierbrevet 6:18a står det skrivet: "Fly bort från otukten!" (SFB) Och i 1 Korintierbrevet 10:14 står det skrivet: "Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan." (SFB)

Må den Evige, som är god, lägga fruktan i våra hjärtan så att vi inte syndar mot honom och blir dåliga exempel för det avskilda folket.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner