Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Pinchas 41-4

Ormmun

4 Mosebok 27:6-23

HERREN svarade Mose: "Tag Josua, Nuns son, en man med ande, och lägg din hand på honom.

4 Mos 27:18 SFB

Josua, son till vem?

Moshé var den förste förlossaren som med den Eviges hjälp lyckades föra ut folket från Egyptens slaveri. Men han kunde inte fullborda verket och föra in folket i det utlovade landet. Hans efterföljare Jehoshua var tvungen att fullborda det verk som Moshé hade påbörjat.

Det som Moshé inte kunde göra gjorde Jehoshua. Namnet Jeshua är en kortare form av Jehoshua. För den slutliga förlossningen är Moshé inte tillräcklig, även Jeshua behövs. Den som bara följer Moshé kommer till graven, men den som följer både Moshé och Jeshua, som fortsatte Moshés verk, kommer att gå från denna värld till den tillkommande med evigt liv.

Jehoshua var son till Nun – נון. Nun betyder skjuta skott, frodas, utbredas, förbli, fortgå. Hans faders namn är också namnet på bokstaven nunנ. Betydelsen av bokstaven nun är fisk och dess nummervärde är 50. Nummer 50 är förlossningens nummer. Det var 50 dagar mellan uttåget ur Egypten tills Torán blev given på Sinai då första delen av den första förlossningen blev fullbordad. Nummer 50 talar också om jubelåret som är den slutliga förlossningens stora högtid. Talvärdet, d.v.s. summan av varje bokstavs nummervärde, av det hebreiska ordet ha-geuláהגאולה, förlossningen – är just 50.

Bokstaven nun anses vara Messias bokstav. Ett av Messias namn är Jinon, som kommer från bokstaven nun och betyder: ”han skall regera”. Det är taget från Psalm 72:17 där det står skrivet: ”Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom skall man välsigna sig, alla hednafolk skall prisa honom salig.” (SFB) Den hebreiska texten säger ordagrant:לפני שמש ינון שמו  lifnej shemesh jinón shemó – innan solen kommer hans namn att förbli (existerade), eller: innan (inför) sol(en) är hans namn Jinon.

Nun är den 14:e bokstaven i det hebreiska alfabetet. Varje bokstav har ett nummer och när man skriver ett ord skriver man också nummer. Summan av de tre hebreiska bokstäverna i namnet David –דוד  – är 14 (dalet, vav och dalet, 4+6+4=14, jfr. Matt 1:17). På så sätt finns det ett samband mellan Jehoshua Nuns son och David. Messias Davids son är Israels framtida förlossare och hans namn är Jehoshua/Jeshua.

Namnet Nun –נון  – har två nun, ett i början och ett i slutet. Den första förlossningen representeras av det första nun-et och den slutliga förlossningen representeras av slut-nun-et. Mellan dessa båda nun finns ett vav, som är bokstaven nummer 6 och symboliserar människan, som skapades den 6:e dagen och är den viktigaste anledningen till båda förlossningarna. Slut-nun-et går ner under linjen vilket lär oss att den slutliga förlossningen kommer att nå ända ner under jorden och orsaka de dödas uppståndelse.

Jehoshua bin Nun var den som fullbordade verket vid den första förlossningen. Hans namn gömmer en hemlighet om den andra Förlossaren som kommer att genomföra den slutliga och fullkomliga förlossningen för Israels folk och hela världen.

Välsignade är de som väntar på honom!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner