Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mattot 42-2

Stammar

4 Mosebok 31:1-12

Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand. 

4 Mos 31:6 SFB

Varför gick en präst ut i krig?

När de 12000 av Israels söner blev utsända att utföra den Eviges hämnd på Midjan sändes också Pinchas med. Han var Aharons sonson och den som hade fått prästadömet genom att ha nitälskat för den Evige när en del av folket begick otukt med de avgudadyrkande kvinnorna. Pinchas hade samma känslor som den Evige för midjaniterna och därför hade han kapaciteten att leda folket i detta krig.

Men det viktigaste i detta fallet var att Pinchas var ansvarig för att ta med sig de avskilda föremålen från tabernaklet samt silvertrumpeterna för att kunna stöta teruá תרועה   alarm.

Enligt Rashí, var de avskilda föremålen arken och översteprästens guldplåt som bars på huvudet. Dessa föremål togs med i kriget för att man skulle kunna stå emot orenhetens ande som fanns i midjaniterna. Detta krig var avskilt, beordrat av den Evige med avsikten att utföra hans hämnd. Därför var det nödvändigt att den Eviges närvaro och änglarna åtföljde dem i kriget.

Prästen Pinchas var där för att förlösa den Eviges övernaturliga krafter i kriget. När man stötte i silvertrumpeterna sände den Evige sina änglar till att beskydda och styrka de 12000 soldaterna som lydde order. På så sätt blev deras uppdrag framgångsrikt.

När du går ut i strid, var då noga med tre saker: att du uppfyller en gudomlig order, att den Eviges närvaro är med dig och att du vandrar i avskildhet. Då får du framgång i striden.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner