Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Mattot 42-4

Stammar

4 Mosebok 31:25-41

Tillsammans med prästen Eleasar och huvudmännen för menigheten skall du göra en beräkning över det tagna bytet av människor och boskap. 

4 Mos 31:26 SFB

Hur blev de midjanitiska jungfrurna upphöjda?

Den Evige befallde Moshè att inte bara räkna bytet från kriget mot Midjan utan också ge skatt ifrån det till översteprästen och leviterna. Men de behövde inte räkna föremålen utan bara människor och djur. Därför säger den hebreiska texten ordagrant:שׂא את ראשׁ מלקוח  sa et rosh malkoach lyft upp huvudena av bytet.

Enligt den enkla tolkningsnivån betyder uttrycket att man lägger märke till en människa eller ett djur, man gör en räkning. Men samma uttryck – lyft upp huvudet – föreslår oss att anse att när en människa blir räknad, lagd märke till, blir hon också upphöjd. Känslan av att ingen räknar med mig kan vara väldigt negativ. Att därför bli räknad är ett sätt att bli hedrad.

Man kan också förstå uttrycket som en upphöjelse till andlig och moralisk värdighet. På så sätt förstår vi att inte bara de 32000 unga jungfrurna som hade blivit tillfångatagna i kriget, utan också djuren blev upphöjda till en högre nivå när de blev mottagna inom Israels folk. Det är inte bara en stor heder för en människa att få tjäna prästfolket utan den som gör det blir också upphöjd andligt och moraliskt.

Det måste ha varit väldigt smärtsamt och frustrerande för dessa krigsfångar att inte bara ha förlorat sina familjer och hem utan också vara tvungna att underställa sig och tjäna ett främmande folk med språk, seder och en kultur som var väldigt olika det som de hade lärt sig.

Å andra sidan skulle dessa döttrar till Midjan få lära sig Toráns normer och förbundsfolkets nobla seder så att de blev upphöjda till en nivå av lydnad inför den Evige som de aldrig hade kunnat uppleva i sitt ursprungsland. Visst var kriget mot Midjan mycket smärtsamt för dem, men det de fick ut på lång sikt av det var något väldigt stort.

Det första som den Evige befallde att man skulle göra med dessa jungfrur var att deras huvuden skulle lyftas upp. Nu behövde de inte längre gå med nedböjda huvuden. De blev räknade, uppskattade, värderade och överlämnade till avskild tjänst. Så förvandlades deras förödmjukelse i upphöjelse.

Välsignad vare den Evige som upphöjer de nedböjda!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner