Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaEtchanan 45-3

Och jag bönade

5 Mosebok 4:41-49 

Detta är den undervisning, som Mose lade fram för Israels barn, och dessa är de vittnesbörd, stadgar och föreskrifter som Mose kungjorde för Israels barn sedan de hade dragit ut ur Egypten

5 Mos 4:44-45 SFB

Till vem är Torán?

Torán gavs inte till alla folk utan till prästnationen Israel. De bud som gavs till Noachs ättlingar är för alla folk, men de bud som gavs till det folk som gick ut ur Egypten gäller inte för alla folk. Israels söner är ändå skyldiga att lära folken vilka bud som gäller dem, för juden är satt som lärare för Noachs ättlingar. I Romarbrevet 2:12-29 står det skrivet (mina kommentarer står inom parentes):

"Alla (hedningar) som har syndat utan lagen (eftersom Torán gavs till Israel, inte till hedningarna) kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla (Israels söner och döttrar) som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen (som den Evige gav till Israel genom Moshé). Det är inte (de judar som bara är) lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan (de judar som är) lagens görare skall förklaras rättfärdiga (med andra ord bli erkända inför den Evige som de som har gjort det rätta).

"Ty när hedningar som saknar lagen (som gavs genom Moshé, eftersom Torán gavs till omskärelseförbundets folk, inte till hedningarna), av naturen gör vad (den del av) lagen befaller (som gäller hedningarna, de sju bud som gavs till Noachs söner), då är de sin egen (naturliga och logiska) lag, fastän de inte har lagen (som gavs genom Moshé, för Torán gavs till Israel, inte till hedningarna). De visar att det som lagen kräver (av hedningarna, Noachs sju bud) är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium (förkunnelse av uppfyllelsen av det urgamla löftet) som jag predikar på Jeshua Messias uppdrag.

"Du kallar dig jude och finner vila i lagen (som Moshé förmedlade till Israels barn) och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja (för den finns uttryckt i de 613 buden) och kan avgöra vad som är rätt, du som är undervisad av lagen (om vem Gud är och vad han vill). Du tror dig vara en vägvisare för blinda (hedningarna som inte har den skrivna eller muntliga Torán), ett ljus för dem som vandrar i mörker (Noachs ättlingar), en uppfostrare för oförnuftiga (som inte vet vilka bud som gäller för dem) och en lärare för omogna (eftersom de inte har uppenbarelsen från Sinai), eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen (amen). Du som undervisar andra (för som jude har du fått uppdraget att lära hedningarna deras väg), du lär inte dig själv (eller: lär du inte dig själv?). Du som predikar (för hedningen) att man inte skall stjäla (för det är ett av Noachs sju bud), du stjäl (eller: stjäl du?). Du som säger (till Noachs ättlingar) att man inte skall begå äktenskapsbrott (för det är ett av de sju buden), du begår äktenskapsbrott (eller: begår du äktenskapsbrott?). Du som avskyr avgudarna (som också är ett av de sju buden), du plundrar templen (eller: plundrar du templen?). Du som berömmer dig av lagen (med tacksamhet för du vet vilket ansvar du har inför den Evige och inför folken att vara ett exempel på en lydig och överlåten människa), du vanärar Gud genom att bryta mot lagen (eller: vanärar du Gud genom att bryta mot lagen?) (och överträda ett av de 613 buden och speciellt något av de bud som gavs till alla människor). Ty Skriften säger: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna (för en stor del av judarna uppfyller inte det som de predikar). Omskärelsen är visserligen till nytta (för den är ett tecken på förbundet som du har med den Evige), om du håller (den skrivna och den muntliga) lagen. Men bryter du mot lagen (och överträder den skrivna Torán som förklaras genom den muntliga toràn) har du trots din omskärelse blivit oomskuren (eftersom du bryter förbundet).

 "Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav (av de sju bud som gavs under Noachs tid, inte de bud som inte gavs till honom och inte gäller honom), skall han då inte räknas som omskuren (som om han vore en lydig förbundsson)? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen (inte den som gavs vid Sinai utan den som gavs till honom) skall döma dig (jude) som bryter mot lagen (om du inte uppfyller buden rätt), du som har lagens bokstav och omskärelsen. Den är inte jude som är det till det yttre (för judiskheten består inte av att ha ett förbundsmärke om man inte uppfyller det förbundet), och (den andliga förståelsen av) omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är (en sann och fullständig) jude som (inte bara är det i kroppen utan också) är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse (som den kroppsliga omskärelsen pekar mot och som är den som egentligen betyder något inför den Evige är den som) sker genom Anden och inte genom bokstaven. (Och eftersom ordet jude betyder en som tackar, prisar och berömmer är han) En sådan (som) får sitt beröm, inte av människor utan av Gud (eftersom han gör saker och ting med gudsfruktan och inte söker erkännande hos människor)." (SFB reviderad)

Det finns två extrema och felaktiga ståndpunkter när det gäller Torán. Den första är den som lär att från och med Golgata gäller inte längre Mose lag varken för jude eller hedning. Nu finns det ett nytt förbund med församlingen av dem som tror på Jesus Kristus och de är det verkliga Israel, det andliga Israel som ersätter det gamla förbundets Israel. Det gamla förbundet blev upphävt och nu gäller bara de bud som finns i det nya testamentet och speciellt kärleksbudet som uppfyller hela lagen.

Den andra ståndpunkten när det gäller Torán lär att alla som bland folken har fått nytt liv i Messias är skyldiga att uppfylla hela Moshés lag, inklusive kroppens omskärelse för män. Denna ståndpunkt förkastar den muntliga Torán och tror att man kan tillämpa Toráns bud utan rabbinernas förklaringar.

Båda dessa ståndpunkter hotar det judiska folkets existens och är betydliga hinder för den slutliga förlossningen av judarna och nationerna.

Må den Evige ge oss balans i allt detta.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner