Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaEtchanan 45-5

Och jag bönade

5 Mosebok 5:22(19) ­ 6:3 

Om de ändå hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud! Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. 

5 Mos 5:29 SFB

 

Vem kan förvandla människans hjärta?

Problemet med synden och olydnaden finns i människans hjärta. Enligt den hebreiska texten frågar den Evige efter någon som kan ge Israels folk ett nytt hjärta:  "Vem kan göra så att människorna får sådana hjärtan…" Om hjärtat fruktade Honom och höll hans bud alla dagar, då skulle det alltid gå bra inte bara under en generation utan också i de kommande generationerna för alltid.

Hjärtat är det viktigaste inom människan. Det vi har i våra hjärtan avgör inte bara våra nuvarande handlingar utan också hur vår framtid kommer att bli. Det som finns i ditt hjärta är livsavgörande för dig. Om ditt hjärta är vänt till den Evige då går du på livets väg. Men om ditt hjärta är vänt till andra saker eller personer då är du på dödens väg.

I Hesekiel 18:30-32 står det skrivet:

"Därför skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus, säger Herren, HERREN. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte skall få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, HERREN. Vänd därför om, så får ni leva." (SFB)

Den Evige har försett världen med en Förlossare genom vilken han kan förvandla Israels och Noas ättlingars hjärtan.

I Hesekiel 11:16-21 står det skrivet:

"Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Fastän jag förde dem långt bort bland hednafolken och spred ut dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land. När de har kommit dit, skall de skaffa bort alla avskyvärda avgudar och alla vidrigheter som finns där. Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN."" (SFB)

I Hesekiel 36:20-32 står det skrivet:

"Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem: Detta är HERRENS folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd. Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda, och ni skall känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Men ni skall veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren, HERREN. Ni skall skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus." (SFB)

Var mycket noggrann med att alltid hålla ditt hjärta vänt till den Evige så kommer det att gå dig väl i evighet.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner