Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ree 47-1

Observera

5 Mosebok 11:26 ­ 12:10

Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt. Ni har ju ännu inte kommit in i den vila och den arvedel som HERREN, din Gud, vill ge dig. 

5 Mos 12:8-9 SFB

Vilket förhållande finns mellan att hålla buden och vilan?

Vistelsen i öknen var en temporär transitering. Där gjorde var och en vad som var rätt i hans ögon. Torán gavs inte på Sinai för att hållas i öken utan i det utlovade Landet. Därför var det omöjligt att hålla många av buden i öknen och de var tvungna att improvisera och göra det som var möjligt i det övergående tillståndet.

Moshé rabbenu förberedde folket för att kunna gå över från de fyrtio årens etapp av övergång och förberedelse till en helt ny situation. Denna text säger att när de var i öknen hade de ännu inte kommit in i vilan och arvedelen. Vilan är en sak och arvedelen är en annan. Vilan har att göra med ett själsligt tillstånd och arvedelen har att göra med något fysiskt, landet. Varje stam skulle få sin mark till arvedel och varje familj skulle få sin boplats där de kunde känna sig hemma och uppleva vila i själen.

Eftersom Torán nu i första hand blev skriven för Israels Land är alla bud relaterade till de tolv stammarnas levnad där. Utan de tolv stammarnas närvaro i Landet är det omöjligt att uppfylla hela Torán och omöjligt att komma in i den fulla vilan.

Det är intressant att se att det finns ett förhållandet mellan själslig vila och buduppfyllelse. Brist på bud skapar mental ostabilitet som är motsatsen till vila. I öknen kunde de inte uppfylla många av buden och därför hade de inte vila i sina själar. Men i Landet skulle de kunna uppfylla buden och så komma in i vila.

Anarki och brist på fasta normer skapar mentalt och emotionellt ostabila människor. Fasta rutiner, oföränderliga normer, klara gränser och en väl bestämd livsstil skapar säkerhet och vila i vars och ens själ. Den som gör vad som är rätt i hans egna ögon har inte kommit in i den Eviges vila. Bara den som vet vad han skall göra, enligt vad han blivit instruerad om av Torán, får frid i sin själ. Därför citerar vår Mästare profeten Jirmejahu (Jer 6:16) och säger till dem som inte visste hur de skulle uppfylla Toràn på ett rätt sätt: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Mat 11:28-30 SFB)

Hans ok symboliserar underordnande av hans tolkning av Torán. Den som vet hur man skall uppfylla den rätt får vila i sin själ. Den som bryter eller upphäver buden finner inte vila i sin själ varken i denna värld eller i den tillkommande.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner