Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ree 47-6

Observera

5 Mosebok 15:1-18

Men ingen fattig borde finnas hos dig, ty HERREN skall rikligen välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, ger dig till besittning som din arvedel, om du endast lyder HERRENS, din Guds, röst, så att du håller fast vid alla dessa bud, som jag i dag ger dig, och följer dem… Du skall villigt ge åt honom och ditt hjärta skall inte vara motvilligt när du ger, ty för en sådan gåvas skull skall HERREN, din Gud, välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig… Du skall inte anse det hårt att du måste släppa din tjänare fri, för i sex år har han gett dig dubbelt så värdefull tjänst som någon avlönad arbetare. Och HERREN, din Gud, skall välsigna dig i allt vad du gör. 

5 Mos 15:4-5, 10, 18 SFB

Vilka två saker ger ekonomisk välsignelse?

Denna text talar om två saker som ger ekonomisk välsignelse. Den första är att lyda buden. Om judarna uppfyller Toráns bud får de mycket  ekonomisk framgång och välstånd. Samma sak händer med folken, om de uppfyller de bud som gäller för dem blir de väldigt framgångsrika.

Denna princip gäller också på det personliga planet. Den som lyder den Evige blir välsignad av honom, även i det materiella. Men den personliga framgången beror till en viss del även på det generella tillstånd som råder i det folk man tillhör. Det är mycket lättare för en individ att få välstånd i ett land där man följer normerna och därför blivit ett framgångsrikt land, än i ett land där det finns korruption, bedrägeri och stöld.

Den andra saken som ger ekonomisk framgång är tsedakāצדקה, allmosa, gåva till behövande. Gång på gång upprepar Torán att om vi hjälper de nödställda kommer den Evige att välsigna oss i allt vad vi arbetar med.

Vill du bli välsignad i ditt arbete? Uppfyll buden och dela med dig av det du har till de behövande.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner