Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-7

Ni står

5 Mosebok 30:15-20

Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva

5 Mos 30:19 SFB

Hur kan man välja livet?

Moshé ställde fram liv och död, välsignelse och förbannelse inför folket och visade hur man får tag på livet och välsignelsen och hur döden och förbannelsen kommer. Lydnad ger liv och välsignelse och olydnad ger död och förbannelse.

Nu kan man förstå livet på olika sätt. Alla föds dödliga. Det finns ingen som inte måste drabbas av döden. Då är det liv Moshé erbjuder i första hand ett långt liv med välsignelser. Det får man genom att man lyder buden. På samma sätt får man en för tidig död och förbannelser genom olydnad.

Alla människor måste uppenbarligen drabbas av döden. Det är följden av deras medfödda synd och deras begångna synder. Då har det egentligen ingen betydelse om människan väljer livet och välsignelse genom lydnad om hon till slut måste dö och drabbas av förbannelse.

Om människan bara skulle kunna välja ett långt och välsignat liv innan hon dör, vad är det då för mening med ett sådant erbjudande? Om hon till slut måste dö, vad är det då för mening med att välja livet?

Det lär oss att det i dessa ord också finns en hänsyftning till det eviga livet som den Evige kommer att ge efter uppståndelsen från de döda. Trots att alla måste dö på grund av synden, måste alla uppstå för att dömas och då kommer det att beslutas vem som skall få evigt liv eller evig död.

Det avgörande för att få evigt liv eller evig död vid uppståndelsen är om man har accepterat eller förkastat Torán. Det handlar då inte i första hand om att ha uppfyllt buden utan om en attityd gentemot den Evige och hans bud. Ingen kan köpa det eviga livet genom meriter. Det eviga livet är inte en ersättning för att man har varit tillräckligt god. Den idén är en felaktig väg och den leder inte till det eviga livet efter uppståndelsen.

Torán och resten av Skrifterna och speciellt de Skrifter som vår store Rabbin Jeshuas sändebud skrev, lär att det eviga livet är ett resultat av den Eviges nåd som ges till dem som tror, i betydelsen vara trogen och förtrösta.

Den som lyder för att han älskar och önskar att vara trogen den Evige och omvänder sig från de gånger han har felat och litar på den Eviges godhet och förlåtelse som förmedlas genom Jeshuas försoningsdöd, får evigt liv.

Det finns ingen motsättning mellan vår Mästare Jeshuas ord och Moshé rabbenus ord. När Jeshua talar om att tro på honom för att få evigt liv handlar det om att tro på hans tolkning av Moshés Torá och resten av Skrifterna, med andra ord det handlar om att tro på vad han säger, på hans ord, på hans undervisning. Och det han säger motsäger inte Moshé på något sätt. Den som talade genom Moshés mun talade också genom Jeshuas mun.

Dessutom är Jeshua själv uppenbarelsen av den Eviges liv, han är livet, som det står skrivet i 1 Johannes 1:1-2: "Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss." (SFB)

"Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv." (Joh 5:24-26 SFB)

Välj trohet gentemot Moshés Torá och den Levande Torán och du får evigt liv.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner