Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá  54-2

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 33:8-12

han som sade om sin fader och sin moder: 'Jag ser dem inte', och som inte ville kännas vid sina bröder, ej heller veta av sina barn. Ty de tog vara på ditt ord, och ditt förbund höll de. 

5 Mos 33:9 SFB

Hur kan man förneka sin familj för att lyda den Evige?

Denna vers uttrycker hjärtats attityd hos alla leviter som samlades hos Moshé när resten av folket syndade med guldkalven. Den Eviges kallelse över deras liv var viktigare än alla familjeband.

Det är inte så att den Evige vill att man skall sluta respektera sina föräldrar, upphöra med att acceptera och älska sina syskon eller inte längre veta av sina egna barn, tvärt om. Den Eviges Torá befaller oss att göra allt detta. Men denna text visar att familjebanden inte får vara viktigare än den lojalitet man har gentemot den Evige. När den Evige talar är han den ende som man måste lyda och beakta.

Det betyder att om man respekterar sina föräldrar gör man det för att den Evige har sagt det, inte för att de är ens föräldrar i sig. Om man accepterar och älskar sina syskon gör man det för att den Evige vill det och inte för att man har en dubbel lojalitet. Om man vill veta av sina barn gör man det för att den Evige har befallt oss att göra det, inte för att det finns ett band till barnen som är bortkopplat från den Evige.

När det har att göra med hjärtats lojalitet finns det bara en sak som är viktig, att lyda den Eviges ord och vara trogen det förbund som man har med honom. Allt annat är ett resultat av denna trohet till den Ende som är värdig att vara vår Ägare och Herre.

Den hebreiska texten säger ordagrant: כי שׁמרו אמרתך, ki shamrú imartécha, för de höll din utsaga. Här används inte ordet דבר, davar – ord, sak – utan ett mjukare ord för ”ord” אמרה, imrá utsaga, tal. Det lär oss att till och med om det budskap vi får från den Evige kommer på ett stilla sätt, som en viskning i vårt hjärtas öra, är det viktigare att gensvara på den viskningen än all annan lojalitet vi har gentemot människor, inklusive våra närmaste familjemedlemmar. Den Eviges Andes röst står över alla människor. Vår lojalitet är enbart med den Evige och när vi därför är trogna andra människor är vi det för hans skull.

Om det finns en motsättning mellan din relation med dina familjemedlemmar och din relation med den Evige, var då snäll och sätt relationen till den Evige i första hand och var trogen Honom. Du kan inte ha en dubbel lojalitet. Var trogen dina familjemedlemmar genom din trohet till den Evige, inte utan honom. Gör inget som din pappa, din mamma, din bror, din syster, din hustru, din make eller dina barn kräver om det inte är i linje med det som den Evige begär av dig. Din lojalitet är gentemot honom, inte människor.

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner