Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Vezot habrachá 54-5

Och detta är välsignelsen

5 Mosebok 33:22-26

Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. 

5 Mos 33:26 SFB

Vem är Jeshurun?

Det finns tre namn i Skrifterna för den Eviges folk, Jaakov, Israel och Jeshurun. De tre representerar tre olika nivåer av andlighet. Jaakov är den lägsta och Jeshurun är den högsta. Jaakov står för det jordiska folket, Israel står för det andliga folket och Jeshurun står för det himmelska folket. Ordet Jeshurun förekommer bara fyra gånger i Skrifterna, tre gånger i Moshès Torà och en gång bland profeterna.

I Jesaja 44:1-2 står det skrivet: ”Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger HERREN, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig: Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt.” (SFB)

Profeten talar här om dessa tre grupper hos förbundsfolket. Jaakov är den som har blivit utsedd att tjäna den Evige och uppfylla hans syften på jorden. Han fick inte något löfte om att få en avkomma som stjärnorna, vilket Avraham och Jitschak fick, utan bara som sand och stoft. Därför står namnet Jaakov för förbundsfolket som lever i den naturliga världen och har sin funktion i denna tidsålder.

Namnet Israel står för Jaakovs andliga avkomma, den som har haft en upplevelse av förkrosselse i sig själv och som erkänner sitt akuta behov av hjälp från himlen för att kunna leva. Det är det förbundsfolk som kämpar tillsammans med den Evige och vinner seger över ondskans makter både inombords och i det yttre i den fysiska världen så väl som i den andliga världen.

Namnet Jeshurun kommer från roten ישר, jashar, som betyder rak, rättrådig, rättsinnig. Det står för det förbundsfolk som har kommit upp till en lydnadsnivå där man inte kan finna anledning till att förebrå dem. Det är det rättfärdiga och himmelska folket som känner sin Gud och vandrar med honom i Anden.

Den profetiska texten i Jesaja talar om två utvalda folk, Israel och Jeshurun. På så sätt kan Israel stå för de rättfärdiga som finns inom förbundsfolket och Jeshurun kan förstås som de som har blivit utvalda bland dem som är Israel för att komma upp till en högre nivå av rättfärdighet, de som har tagit emot den Evige rättfärdighet genom den tro som utlovades de gamla och som uppfylldes genom Jeshuas försonande död och uppståndelse. De som når fram till denna nivå av avskildhet är himlens stjärnor, de som har ett himmelskt medborgarskap och de som kommer att bo i det framtida himmelska Jerushalajim som kommer till jorden. Det är de som har upplevt uppståndelsens krafter och fått del av gåvan av den Avskildes Ande genom Jeshuas förhärligande i himlen (Joh 7:37-39; Apg 2).

Eftersom erbjudandet om frälsning också har nått hedningarna, får de som bland dem gensvarar på kallelsen att omvända sig och lämna avgudadyrkan för att vända sig till Israels Gud och tro på Hans vittnesbörd om Jeshuas uppståndelse, del av samma Ande som judarna som har kommit upp till denna nivå och de kommer också att räknas bland de rakryggade och får kallas för Jeshurun.

På så sätt finns det en öppen dörr för icke-judar att bli en del av det himmelska folket, det utvalda folket från Israels söner och döttrar och även från folken. Tänk vad stort att få vara en del av Jeshurun-folket!

Dagens toràtext lär oss att de som är Jeshurun har en Gud som är över alla och visar sin kraft i denna värld från himlen. De är de som har lärt sig att lita på honom och inte på sina egna gärningar eller på sin egen rättfärdighet, de är det utvalda himmelska folket – Jeshurun.

Jeshurunfolk bland judar och ickejudar – gläd dig i din Gud som kommer till din hjälp!

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner