Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Kedoshim 30-2

Avskilda

3 Mosebok 19:15-22

Du skall inte hata din broder i ditt hjärta, men du skall tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är HERREN.

3 Mos 19:17-18 SFB

Vem är nästan?

En av judendomens grundläggande principer finns i denna text, att älska sin nästa som sig själv. I dessa två versar finns det fyra olika termer som benämner andra personer. De fyra är:

  • Broder (v. 17) – ach, אח

  • Nästa (v. 17) – amit, עמית  – kompanjon

  • Någon av folket (v. 18) – ben am, בן עם – ordagrant ”folkson”

  • Nästa (v. 18) – rea, רע

Dessa fyra används i dessa versar som synonyma, med samma betydelse. Frågan är om det bara handlar om israeliterna eller alla människor på jorden.

Svaret finns i andra texter. I 1 Mosebok 9:5 står det skrivet: ”Ty även edert blod skall jag kräva för edra själar; av varje djur skall jag kräva det, och av människans hand; ja, av varje mans hand skall jag kräva människans själ, för hans broders blod.” (Åkeson) I 1 Mosebok 29:4 står det skrivet: ”Jakob frågade männen: "Mina bröder, varifrån är ni?" De svarade: "Vi är från Haran."” (SFB)

I dessa två texter används ordet ach – broder – när det syftar på ett förhållande mellan vilka människor som helst. I första fallet talar det om att alla Noachs söner (ättlingar) är bröder (syskon). Enligt Toràn är därför alla människor på jorden syskon.

I den andra texten säger vår fader Jaakov ”bröder” till några avgudaryrkande herdar som inte hade någon typ av släktskap med honom och inte heller hade de samma nationalitet.

Av de fyra termerna är ach den som mest skulle kunna uttrycka exklusivitet, för en broder är den närmaste nästan vi har. Därför är det betydelsefullt att Torán använder just denna term för att tala om att alla Noachs ättlingar är släkt och den som Jaakov använde när han talade med främlingar.

Om vi då använder den första tolkningslagen för Skrifterna – kal va-chomerkan vi säga att om termen ach – broder – används på ett universellt sätt mellan alla människor på jorden, hur mycket mer skall då inte termen rea – nästa – inkludera alla män och kvinnor på jorden!

Det är fråga om en universell kärlek, inte begränsad till den grupp man tillhör.

Älska din nästa som dig själv!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner