Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Kedoshim 30-3

Avskilda

3 Mosebok 19:23-32

När I kommen in i landet och planteren träd av olika slag med ätbar frukt, skolen I anse deras frukt såsom deras förhud. I tre år skolen I hålla dem för oomskurna och icke äta av dem; men under det fjärde året skall all deras frukt vara helgad till HERRENS lov 

3 Mos 19:23-24 1917

Kan frukter lova den Evige?

När Torán börjar ett stycke med att säga: "När ni kommer in i landet" förstår man det som att budet som kommer efter är begränsat till området för Israels land. Det finns ett antal bud som bara kan gälla i Israels land enligt de gränser som gavs på den tid då landet intogs under ledning av Jehoshua (Josua).

Frukten från de träd som planterats i Israels land får inte ätas under de tre första åren. Den frukten skall man anse som en förhud, enligt den hebreiska texten. Det fjärde året skall man ge frukten som ett offer åt den Evige till hans lov. Det lär oss att man kan lova den Evige inte bara med ord utan också med trädens frukt. Frukterna kan lova den Evige när de används på rätt sätt.

Inte bara fruktoffret till den Evige det fjärde året lovar honom utan också från och med det femte året när det är tillåtet att äta dem. Varje gång en jude äter en frukt bör han uttala en speciell välsignelse till den Evige för att han skapat trädens frukt, om han inte har gjort den allmänna välsignelsen över bröd som också inkluderar all annan mat.

Så här lyder välsignelsen över frukt:  Baruch ata HaShem Eloheinu Melech ha-olam, Borè pri ha-ets ­ "Välsignad är du den Evige vår Gud världens Kung, den som skapar frukt från trädet." På så sätt skapar trädfrukterna mycket lovprisning till den Evige alla dagar runt hela jorden.

Om trädens frukter har skapats för att prisa den Evige, hur mycket mer bör inte då människorna prisa honom!

Prisa den Evige med hela din varelse och öppna din mun i lovprisning många gånger alla dagar. Lovprisning från munnen är frukter från läpparna som det står skrivet i Hosea 14:3: "Tagen orden med eder och vänden om till Jeh..; sägen till honom: "Tillgiv all missgärning och tag mot gott, och vi skola betala våra läppars frukt."" (Åkeson) Och i Hebreerbrevet 13:15 står det skrivet: "Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn."(SFB)

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner